Regulamin Serwisu

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO PROWADZONEGO PRZEZ

FUNDACJĘ CENTRUM EDUKACJI OBYWATELSKIEJ

 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej jako „Regulamin”) określa zasady korzystania przez Użytkowników z informacji i usług oferowanych  w serwisie internetowym Centrum Edukacji Obywatelskiej (zwanym dalej „Serwisem CEO” lub „Serwisem”).
 2. Użytkownik korzystając z usług i treści dostępnych w Serwisie CEO wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.
 3. Użytkownicy Serwisu CEO są zobowiązani do przestrzegania prawa obowiązującego na terytorium RP oraz zasad współżycia społecznego.
 4. Podmiotem oferującym usługi i treści w Serwisie jest: Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej Ul. Noakowskiego 10, 00-666 Warszawa, (zwana dalej „CEO”)).
 5. W celu zapewnienia wysokiej jakości materiałów i wiadomości publikowanych w Serwisie,  CEO powołał redakcję Serwisu odpowiedzialną za weryfikację merytoryczną udostępnianych zasobów.
 6. Do publikacji platformie Serwisie CEO nie są przyjmowane materiały i wypowiedzi sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym, wzywające do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej i innej, zawierające treści pornograficzne, faszystowskie, wulgarne, propagujące używki lub przemoc, obrażające uczucia religijne, naruszające prawa innych osób itp.
 7. W razie stwierdzenia zaistnienia w Serwisie CEO treści lub wypowiedzi o charakterze niezgodnym z Regulaminem, użytkownicy powinni powiadomić CEO o tym fakcie przesyłając właściwą informację, na adres poczty elektronicznej: www@ceo.org.pl CEO podejmie niezwłoczne działania w celu wyjaśnienia pochodzenia tych treści, zaprzestania ich publikacji oraz pociągnięcia do odpowiedzialności osób, które je umieściły. W szczególności jeśli publikowane treści będą niezgodne z prawem polskim lub międzynarodowym podmiot prowadzący platformę podejmie odpowiednie kroki prawne.

 

§2 OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Prawa autorskie do treści publikowanych na łamach Serwisu posiada CEO oraz podmioty, które na podstawie odrębnych umów wyrażają zgodę na publikację materiałów na łamach Serwisu.
 2. Prawem autorskim chronione są teksty, grafiki, zdjęcia, dźwięki, filmy i inne materiały dostępne na łamach Serwisu CEO, jak również szata graficzna portalu oraz wybór i układ prezentowanych treści.
 3. Teksty opublikowane w Serwisie CEO, jeśli przy konkretnym tekście nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać na licencji Creative Commons, Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska. Wolno: kopiować, rozpowszechniać, odtwarzać i wykonywać utwór na następujących warunkach: uznanie autorstwa — utwór należy oznaczyć w sposób określony przez Twórcę lub Licencjodawcę, użycie niekomercyjne — nie wolno używać tego utworu do celów komercyjnych, bez utworów zależnych — nie wolno zmieniać, przekształcać ani tworzyć nowych dzieł na podstawie tego utworu.
 4. Licencja nie obejmuje zdjęć, filmów i materiałów graficznych. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów poszczególnych treści.
 5. Dokładny opis licencji znajduje się na stronie: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/

 

§3 KORZYSTANIE Z USŁUG I TREŚCI SERWISU

 1. Korzystanie z usług i treści udostępnianych w Serwisie CEO jest bezpłatne z wyjątkiem szkoleń CEO (zwanych dalej jako „Szkolenia”), których regulamin określany jest każdorazowo i podawany do wiadomości użytkowników przez CEO.
 2. Prawo do korzystania z usług i treści Serwisu CEO obejmuje osoby powyżej 13 roku życia. Osoby poniżej 13 roku życia winny uzyskać zgodę opiekuna prawnego na korzystanie z usług i treści Serwisu.
 3. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z usług i treści udostępnianych w Serwisie CEO zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz niniejszym Regulaminem.
 4. Użytkownik zobowiązuje się do nie podejmowania działań mających na celu zakłócenie poprawnej pracy Serwisu CEO, uzyskania nie przysługujących mu praw dostępu lub wprowadzania do Serwisu treści niezgodnej z Regulaminem.
 5. CEO zastrzega sobie prawo wstrzymania lub zaprzestania świadczenia wybranych usług dostępnych w Serwisie. Użytkownikom nie przysługuje z tego tytułu żadne roszczenie.

 

§4 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Wszystkie dane osobowe są zbierane, przetwarzane i udostępniane na zasadach zgodnych z obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej prawem.
 2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu CEO jest Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej, Ul. Noakowskiego 10, 00-666 Warszawa.
 3. Użytkownik Serwisu CEO podaje swoje dane osobowe na zasadzie dobrowolności. Udostępnienie niektórych z tych danych jest wymagane ze względu na specyfikę świadczenia wybranych usług oferowanych przez CEO.
 4. Użytkownik, wyraża zgodę na przetwarzanie przez CEO swych danych osobowych udostępnianych w formularzu rejestracyjnym i innych usługach Serwisu CEO w celach komunikacyjnych, naukowych, dydaktycznych, przedstawienia oferty usług świadczonych w Serwisie, statystycznych oraz sprawozdawczości wobec sponsorów i organów nadzorujących działalność CEO.
 5. Na zasadach przewidzianych przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania.
 6. Żądanie zaprzestania przetwarzania danych pociąga za sobą uniemożliwienie korzystania z niektórych usług Serwisu CEO.
 7. CEO nie ponosi odpowiedzialności za upublicznianie za pomocą Serwisu danych osobowych osób trzecich.

 

§5 POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. CEO nie przekazuje, nie sprzedaje i nie udostępnia w formie innej niż przewiduje to zgoda wyrażona przez użytkownika zgodnie z §4 pt. 4 Regulaminu, zgromadzonych danych osobowych użytkowników.
 2. W celu dostosowania treści i udostępnienia niektórych funkcji Serwisu CEO wykorzystywany jest mechanizm sesji i tzw. ciasteczek (ang. cookies).
 3. Informacje o wykorzystaniu poszczególnych usług  wchodzących w skład Serwisu CEO zbierane są na podstawie analizy logów dostępowych. Analiza ta obejmuje także przetwarzanie informacji o adresach IP użytkowników, w celu uzyskania zbiorczych informacji statystycznych. Dane te nie są jednak zestawiane z danymi osobowymi użytkowników Serwisu CEO.
 4. CEO nie udostępnia loginów dostępowych ani innych informacji pozwalających na identyfikację użytkowników. Ograniczonemu udostępnieniu, dla podmiotów współpracujących z podmiotem prowadzącym platformę, mogą podlegać jedynie informacje zbiorcze w formie opracowań statystycznych mające na celu prezentację profilu użytkowników i wykorzystania zasobów.
 5. CEO informuje, że każdorazowa publikacja danych osobowych użytkowników platformy Serwisie CEO poprzedzona jest uzyskaniem ich zgody na taką publikację.

 

§6 WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. CEO dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia aktualności i wysokiej jakości materiałów i wiadomości prezentowanych w Serwisie.
 2. Dane i informacje zawarte platformie Serwisie CEO są publikowane wyłącznie do celów informacyjnych. CEO nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wszelkie błędy danych lub nieaktualne informacje zawarte w Serwisie.
 3. CEO nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji udostępnianych w Serwisie przez jej użytkowników.
 4. Podmiot prowadzący platformę CEO dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia poprawnego działania Serwisu, jednakże zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z jego wadliwego funkcjonowania..

 

§7 USŁUGI W SERWISIE CEO

Newsletter CEO

 1. Prenumeratorem Newsletterów CEO może zostać każdy, kto posiada konto poczty elektronicznej.
 2. Prenumerata Newsletterów CEO jest bezpłatna.
 3. Odbiorca Newslettera CEO, zgadza się otrzymywać przesyłane drogą elektroniczną wiadomości o działalności Serwisu CEO oraz inne informacje dotyczące oferty programowej CEO.
 4. Redakcja Serwisu zastrzega sobie prawo do wysyłania innych, niezapowiedzianych wiadomości (np. życzeń świątecznych, pilnych wiadomości o nowo realizowanych programach, ogłoszeń itp.) do subskrybentów Newsletterów CEO.
 5. Aby zapisać się na Newsletter  CEO, użytkownik Serwisu musi:

  a) wypełnić formularz rejestracyjny podając dane swój adres e-mail,

  b) odpowiedzieć na e-mail z prośbą o potwierdzenie subskrypcji Newslettera.
 6. Redakcja Serwisu CEO zastrzega sobie prawo do usunięcia z listy subskrybentów Newsletterów CEO osoby naruszające niniejszy Regulamin.
 7. Każdy użytkownik subskrybujący Newslettery CEO może w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji. W tym celu należy wypełnić formularz rezygnacji z subskrypcji i postępować zgodnie z dalszymi instrukcjami.

W przypadku dalszego rozpowszechniania Newsletterów CEO przez użytkowników Serwisu, edakcja Serwisu CEO nie odpowiada z treść ogłoszeń dołączanych do Newsletterów CEO.

 

§8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego Regulaminu należy przesyłać na adres e-mail: www@ceo.org.pl.
 2. CEO zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie opublikowania ich  w Serwisie.