Regulamin

 

REGULAMIN PROGRAMU

SZKOŁA DEMOKRACJI 2018/19

 

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.     Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w programie edukacji obywatelskiej „Szkoła Demokracji”, zwanym dalej w treści regulaminu programem.

2.     Podmiotem prowadzącym i realizującym program jest Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie, ul. Noakowskiego 10, zwane dalej CEO.

 

§2
CELE PROGRAMU

 1. Celem programu jest zwiększenie aktywności społecznej uczniów i uczennic oraz umocnienie mechanizmów demokratycznych w życiu szkoły.
   
 2. Cele programu wypełniane są poprzez szkolenie wprowadzające dla szkół, działania zespołów szkolnych mających na celu realizację określonych przez organizatorów wyzwań oraz poprzez materiały online i konsultacje wspierające szkoły w wypełnianiu kryteriów.

§ 3

 UCZESTNICY

 1. Uczestnikami programu są szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne zgłoszone przez nauczycieli lub uczniów po uzyskaniu zgody dyrektora. Bezpośrednimi uczestnikami (kontakt z organizatorami projektu, udział w seminariach online, publikowanie relacji) jest zespół projektowy złożony z min. 1 nauczyciela/nauczycielki oraz 2-8 uczniów/uczennic z władz samorządu uczniowskiego.
 2. Uczestnikiem zostaje się poprzez:

a) wypełnienie formularza zgłoszeniowego przez nauczyciela-koordynatora zespołu

b) udział przedstawicieli zespołu w szkoleniu wprowadzającym odbywającym się w jednym z poniższych lokalizacji:

- Warszawa 5.10.2018

- Katowice 6.10.2018

- Poznań 11.10.2018

- Gdańsk 12.10.2018

- Warszawa 13.10.2018

- Kraków 19.10.2018

 

§ 4

TERMINARZ Szkoła Demokracji 

 • do 30 września 2018 r. - zgłoszenia do programu poprzez wypełnienie formularza: https://spolecznosc.ceo.org.pl/programRegister/programRegister.xhtml?faces-redirect=true&id=359
 • Do 30 listopada 2018 r. – termin umieszczenia relacji z pierwszego, wybranego wyzwania
 • Do 14 stycznia 2019 r. – termin umieszczenia relacji z min. dwóch wybranych wyzwań
 • Do 28 lutego 2019 r. - termin umieszczenia relacji z min. trzech wybranych wyzwań
 • Do 30 kwietnia 2019 r. - termin umieszczenia relacji z min. 5 wyzwań (po jednym z każdego obszaru)
 • Do 12 maja 2019 r. – ostateczna informacja do szkół o przyznaniu lub nieprzyznaniu certyfkatu
 • Do 30 maja 2019 r. – wysyłka certyfikatów „Szkoła Demokracji” edycji 2018/19 do szkół

 

§ 5

PRZYSTĄPIENIE DO PROGRAMU

1.       Przystąpienie do programu następuje poprzez:

a) wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na platformie internetowej programu – www.szkolademokracji.ceo.org.pl. Rejestracja na platformie jest jednoznaczna z uzyskaniem zgody dyrektora placówki na udział w programie.

b) udział w szkoleniu wprowadzającym

2.       Akceptacja niniejszego regulaminu oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie przez CEO danych nauczyciela zgłaszającego szkołę (imienia, nazwiska, adresu e-mail).

3.       W ciągu 5 dni roboczych od dnia rejestracji, osoba zgłaszająca szkołę do programu otrzyma mailowe potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, które jest jednocześnie potwierdzeniem uczestnictwa w programie. Brak mailowego potwierdzenia oznacza, iż wystąpiły problemy techniczne podczas rejestracji internetowej szkoły i wówczas należy zgłosić problem koordynatorowi programu (na adres mailowy: szkola.demokracji@ceo.org.pl).

4. Maksymalna liczba szkół uczestniczących w programie w roku szkolnym 2018/2019 wynosi 150. Organizator zatrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia szkoły po przekroczeniu tej liczby. O przyjęciu do programu decyduje kolejność zgłoszeń.

 

§ 6

REALIZACJA PROGRAMU

1.     Nauczyciele i uczniowie szkoły zgłoszonej do programu prowadzą swoje działania zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.

2     Zespoły szkolne zgłoszone do programu zobowiązują się do:

- udziału w szkoleniu wprowadzającym min. 1 osoby ze szkoły

- zaplanowania i wprowadzenia w życie działań mających na celu realizację wyzwań opisanych w 5 obszarach certyfikatu „Szkoła Demokracji”

- publikowania na bieżąco relacji z realizacji wyzwań, zgodnie z harmonogram opisanym w par. 4 (min. 5 relacji – po jednym wyzwaniu z każdego obszaru)

- komunikowania wszelkich problemów pojawiających się w trakcie realizacji programu oraz woli zakończenia udziału w programie przed czasem.

§ 8

DODAWANIE RELACJI 

do uzupełnienia

 § 9

PRZYZNANIE CERTYFIKATU 

1. Certyfikat "Szkoła Demokracji" otrzymuje szkoła, która: 

a) w trakcie programu będzie stosować zapisy niniejszego regulaminu;

b) do 30 kwietnia 2018 roku doda relacje z realizacji 5 wyzwań z różnych obszarów na platformę www.szkolademokracji.ceo.org.pl;

c) wszystkie relacje zostaną zatwierdzone przez koordynatorów

2. Certyfikat jest przyznawany na dwa lata.

§10

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 

 1. Wszystkie Materiały przekazane Uczestnikowi (Opiekunom/Zespołom), jak również udostępniane przez Organizatora, w ramach Programu, w tym m.in. teksty, grafiki, zdjęcia, dźwięki, filmy i inne materiały powstałe w ramach Programu (utwory), jak również szata graficzna oraz wybór i układ treści z opublikowanych materiałów edukacyjnych i promocyjnych, są chronione prawami własności intelektualnej, w tym prawami autorskimi, które przysługują Organizatorowi - CEO.
 2. Materiały powstałe lub udostępnione przez Organizatora w związku z Programem można wykorzystywać, w tym drukować oraz przechowywać wyłącznie w celach niekomercyjnych – dydaktycznych, wraz z podaniem informacji o źródle pochodzenia Materiałów w sposób następujący: „Copyright Centrum Edukacji Obywatelskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone”. Jakiekolwiek korzystanie lub rozporządzenie Materiałami, inne niż wskazane powyżej, np. w celach komercyjnych, wymaga każdorazowo uprzedniego pisemnego zezwolenia Organizatora.
 3. W przypadku, gdy Materiały publikowane są na innych zasadach (np. jako licencje Creative Commons) – informacja o tym zostanie w czytelny sposób zamieszczona przez Organizatora na Materiałach.
 4. Z chwilą przekazania przez Uczestnika (w tym Zespół/Opiekuna), w ramach Programu jakichkolwiek utworów lub przedmiotów praw pokrewnych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej „Prawo autorskie”), w tym zdjęć, grafik, tekstów, filmów, nagrań dźwiękowych, materiałów edukacyjnych, Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej i nieodwołalnej licencji (dalej „Licencja”) do korzystania z tych utworów / przedmiotów praw pokrewnych na czas nieoznaczony, z prawem do udzielania sublicencji w granicach pierwotnej licencji, w kraju i za granicą, w całości lub we fragmentach, jako utworu odrębnego lub wspólnie z innymi utworami, a także do udostępniania całości lub fragmentów utworu / przedmiotu praw pokrewnych osobom trzecim, w zakresie wszystkich znanych pól eksploatacji, w tym wskazanych w art. 50 i 86 Prawa autorskiego, a w szczególności następujących:
 1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu/ów - wytwarzanie egzemplarzy bez ograniczeń, w tym bez względu na technikę (np. techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową), ilość i wielkość nakładu;
 2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór/utwory/przedmioty praw pokrewnych utrwalono, - wprowadzanie do obrotu, najem, użyczenie oryginału albo egzemplarzy,
 3. w zakresie rozpowszechniania utworu/utworów/przedmiotów praw pokrewnych w sposób inny niż wskazany w lit. b powyżej: publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie (drogą przewodową/bezprzewodową), a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym sieciach informatycznych i teleinformatycznych (w tym Internet/urządzenia mobilne).
 1. Licencja obejmuje także:
 1. zezwolenie do wykonywania prawa zależnego, tj. prawa do wyrażania zgody na rozporządzanie i korzystanie z opracowań;
 2. zgodę na wprowadzanie wszelkich zmian i modyfikacji koniecznych w celu wykorzystania w ramach prowadzonej przezeń działalności;
 3. upoważnienie udzielone do wykonywania w imieniu Uczestnika w stosunku do utworów/przedmiotów praw pokrewnych praw osobistych;
 1. Uczestnik/Opiekun oświadcza, że:
  1. nie będzie przekazywał w związku z Programem utworów/przedmiotów praw pokrewnych naruszających prawa, w tym prawa własności intelektualnej oraz dobra osobiste (np. prawo do wizerunku, prywatności) osób trzecich;
  2. przysługują mu majątkowe prawa własności intelektualnej w stosunku do przekazanych utworów/przedmiotów praw pokrewnych oraz że prawa te nie są obciążone prawami osób trzecich, nie stanowią przedmiotu jakichkolwiek postępowań prawnych, w tym sądowych, administracyjnych lub egzekucyjnych jak również, że brak jest jakichkolwiek przeszkód prawnych do udzielenia Organizatorowi Licencji w zakresie określonym w Umowie.

Uczestnik zobowiązuje się naprawić wszelkie szkody związane z nieprawdziwością powyższych oświadczeń, w tym pokryć koszty obsługi prawnej. Ponadto w przypadku gdyby okazało się, że określone utwory/przedmioty praw pokrewnych mogły naruszać cudze prawa, Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym Organizatora w formie pisemnej oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 1. W przypadku wątpliwości co do prawdziwości powyższych, wskazanych w pkt. 5 li. a i b, oświadczeń, Organizator może zawiesić udział Uczestnika w Programie do czasu wyjaśnienia.
 2. Kwestia przeniesienia majątkowych praw autorskich/praw pokrewnych do utworu/przedmiotu praw pokrewnych, który powstał na indywidualne zamówienie osoby trzeciej, np. sponsora, zostanie uregulowana w odrębnym porozumieniu pomiędzy taką osobą trzecią a autorem utworu/przedmiotu praw pokrewnych.

 

§11

REZYGNACJA Z UDZIAŁU W PROGRAMIE

 

 1. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z udziału w Programie, przed dostarczeniem Projektu i Sprawozdania, Uczestnik zobowiązany jest do wskazania w chwili rezygnacji Organizatorowi pisemnie ważnych powodów, niezależnych od Uczestnika, które uniemożliwiają dalszy udział w Programie.
 2. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z udziału w Programie, przed dostarczeniem Projektu i Sprawozdania, bez zaistnienia ważnych powodów lub niewskazania ich Organizatorowi zgodnie z postanowieniem poprzedzającym, Uczestnik zobowiązany jest zwrócić Organizatorowi koszty poniesione przez Organizatora w związku z dokonaniem na rzecz Uczestnika czynności określonych w §3 pkt. 10 Regulaminu.
 3. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych i przekazanie ich sponsorowi przez Zgłaszających, Opiekunów i Członków Zespołów oznacza brak dalszej możliwości udziału w programie i rozwiązanie umowy na udział w nim. W takiej sytuacji  przetwarzanie danych osobowych przez CEO odbywa się wyłącznie w związku z zawartą wcześniej umową udziału w programie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem

§12

INFORMACJA O DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych podczas realizacji Programu jest Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, email dane.osobowe@ceo.org.pl, tel. 22 8758540.
 2. Organizator przetwarza dane w zakresie: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, nazwa i adres szkoły, w której pracuje/uczy się osoba, nauczany przedmiot.
 3. Podanie danych osobowych przez Zgłaszających, Opiekunów i Członków Zespołów Programu jest dobrowolne, ale niezbędne dla zawarcia umowy.
 4. Dane są przetwarzane w celu realizacji umowy, w celu informowania o działaniach i produktach edukacyjnych CEO oraz w celu udostępnienia sponsorowi.
 5. Informacje o działaniach i produktach edukacyjnych CEO otrzymywane są na podstawie wyrażonej zgody. Osoby wyrażające zgodę mają prawo w dowolnym momencie ją wycofać. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 6. Dane o umowie, w tym Dane osobowe mogą być udostępniane sponsorom projektów, do celów kontroli finansowej tych projektów, na podstawie uzasadnionych prawnie interesów CEO oraz sponsorów, związanych z potrzebą kontroli sposobu wydatkowania środków finansowych.
 7. Dane o umowie, w tym Dane osobowe mogą również być powierzane do przetwarzania podmiotom, które świadczą na rzecz CEO usługi wiążące się z przetwarzaniem danych osobowych, z zastrzeżeniem, że te podmioty nie nabywają prawa do samodzielnego przetwarzania tych danych a jedynie do wykonywania poleceń CEO w tym zakresie.
 8. W wypadku gdy doskonalenie nauczycieli realizowane jest przez Placówkę Doskonalenia Nauczycieli „Centrum Edukacji Obywatelskiej”, dane o umowie w tym Dane osobowe powierzone zostaną do przetwarzania Placówce w celu wypełnienia przez nią obowiązków wynikających z przepisów prawa oświatowego.
 9. Dane przekazywane sponsorowi na podstawie zgody osoby.
  1. CEO udostępnia dane osobowe sponsorowi w celach:
  2. Marketingu bezpośredniego i oferowania usług związanych z dalszym rozwojem kompetencji zdobytych w trakcie realizacji programu, w tym prowadzenia analiz, obejmujących profilowanie (tj. korzystanie z danych osobowych do tworzenia profilu osoby, której dane dotyczą, zwłaszcza pod kątem usług, którymi może być zainteresowana),
  3. Badania satysfakcji z jakości obsługi i zadowolenia z udziału w programie oraz preferencji odnośnie zapotrzebowania na inne programy realizowane przez sponsora,
  4. Archiwalnym (dowodowym),
  5. Ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
  6. Spełnienia ciążących na nim obowiązków prawnych wynikających z prawa Unii Europejskiej, prawa polskiego lub prawa amerykańskiego (np. wobec urzędów skarbowych i (Internal Revenue Service) IRS).      
  7. Zgoda na przekazanie danych sponsorowi jest dobrowolna ale niezbędna do udziału w programie Szkoła Demokracji.
  8. Osoba, której dane dotyczą może w każdej chwili wycofać swoją zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.
  9. Wycofanie zgody oznacza brak dalszej możliwości udziału w programie.
  10. Sponsor może udostępnić dane osobowe odbiorcom, którymi są podmioty z następujących kategorii:

a.   organizacje pozarządowe współrealizujące program w którym uczestniczy osoba, której dane dotyczą lub realizujące inny program ze środków sponsora, 

b.   upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (zwłaszcza sądy, urzędy skarbowe, IRS),

c.   świadczące usługi z zakresu doręczania korespondencji i przesyłek, drukarskie i archiwizacyjne, komunikacyjne i analityczne (w tym organizujące badania satysfakcji i preferencji), obsługi telefonicznej lub elektronicznej, płatnicze, księgowo-finansowe, audytorskie i kontrolne, prawne i windykacyjne.

 1. Dane osobowe będą przekazywane do USA i/lub innych państw poza terenem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, gdzie sponsor ma siedzibę lub mają siedzibę/filie jego wyselekcjonowani usługodawcy, w szczególności dostawcy usług IT i audytorskich. W takich przypadkach dane są przekazywane do takiego państwa trzeciego na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony, a w przypadku braku jego stwierdzenia, zapewnimy odpowiednie zabezpieczenie danych osobowych za pomocą standardowych klauzul ochrony danych zatwierdzonych przez Komisję Europejską.
 2. Dane osobowe będą przechowywane przez sponsora do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy między CEO i sponsorem lub do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa, w zależności od tego, który z tych terminów nastąpi później
 1. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody, jednak nie dłużej niż przez 5 lat od zakończenia roku, w którym odbyła się ostatnia aktywność w tym programie, chyba że sponsor programu wymaga od nas dłuższego przechowywania danych. W takim przypadku dane będą przechowywane przez okres wynikający z umowy ze sponsorem na podstawie prawnie uzasadnionego interesu CEO i sponsora, polegającego na potrzebie zweryfikowania prawidłowości wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na realizację programu.
 2. Dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją umowy przechowywane do chwili upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy lub do chwili upływu okresu przechowywania dokumentacji projektu, wymaganego przez sponsorów lub do chwili upływu okresu wynikającego z obowiązujących przepisów dotyczących prowadzenia ksiąg rachunkowych, przy czym obowiązuje najdłuższy okres.
 3. Osoby, których dane osobowe przetwarzamy mają prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo przenoszenia danych. Dopuszczalność korzystania z poszczególnych praw zależy od podstawy prawnej konkretnego przetwarzania.
 4. Osoby, których dane osobowe przetwarzamy mają prawo wnieść skargę do organu nadzorczego.

§13

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego regulaminu należy przesyłać na adres poczty elektronicznej koordynatora programu: michal.tragarz@ceo.org.pl lub na adres pocztowy Organizatora: CEO, ul. Noakowskiego 10, 00-666 Warszawa z dopiskiem: ”Uwagi do regulaminu Programu Szkoła Demokracji”.
 2. Organizator Programu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie powiadomienia Uczestników programu poprzez przesłanie informacji o zmianie za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz po opublikowaniu zmian w regulaminie na stronie internetowej Programu.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz inne stosowne przepisy prawa polskiego.

 

Załącznik nr 1 Wzór zgody na udostępnienie
danych osobowych Ucznia/Uczennicy

Ja, ……………………………………………………………………..<imię i nazwisko Ucznia/Uczennicy> niżej podpisana/y zapoznałam/em się z Regulaminem Programu Edukacyjnego …………………………………………………………… z dnia ……...

………………………………

……………………………….

Miejscowość i data

Podpis Ucznia/Uczennicy

 

Zostałam/zostałem poinformowana o tym, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, email dane.osobowe@ceo.org.pl, tel. 22 8758540.

2. Dane Ucznia/Uczennicy przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Rodzica lub Opiekuna prawnego. Zgoda może być wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody powoduje wyłączenie z grona uczestników programu.

3. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przystąpienia i udziału Ucznia/Uczennicy w programie.

4. Dane osobowe Ucznia/Uczennicy mogą być udostępniane sponsorom projektów, w których uczestniczy, do celów kontroli finansowej tych projektów, na podstawie uzasadnionych prawnie interesów CEO oraz sponsorów, związanych z potrzebą kontroli sposobu wydatkowania środków finansowych.

5. CEO udostępnia także dane osobowe sponsorowi w celach:

 1. Marketingu bezpośredniego i oferowania usług związanych z dalszym rozwojem kompetencji zdobytych w trakcie realizacji programu, w tym prowadzenia analiz, obejmujących profilowanie (tj. korzystanie z danych osobowych do tworzenia profilu osoby, której dane dotyczą, zwłaszcza pod kątem usług, którymi może być zainteresowana),
 2. Badania satysfakcji z jakości obsługi i zadowolenia z udziału w programie oraz preferencji odnośnie zapotrzebowania na inne programy realizowane przez sponsora,
 3. Archiwalnym (dowodowym),
 4. Ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
 5. Spełnienia ciążących na nim obowiązków prawnych wynikających z prawa Unii Europejskiej, prawa polskiego lub prawa amerykańskiego (np. wobec urzędów skarbowych i (Internal Revenue Service) IRS).

6. Sponsor może udostępnić dane osobowe odbiorcom, którymi są podmioty z następujących kategorii:

a.     organizacje pozarządowe współrealizujące program w którym uczestniczy osoba, której dane dotyczą lub realizujące inny program ze środków sponsora, 

b.     upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (zwłaszcza sądy, urzędy skarbowe, IRS),

c.     świadczące usługi z zakresu doręczania korespondencji i przesyłek, drukarskie i archiwizacyjne, komunikacyjne i analityczne (w tym organizujące badania satysfakcji i preferencji), obsługi telefonicznej lub elektronicznej, płatnicze, księgowo-finansowe, audytorskie i kontrolne, prawne i windykacyjne.

7. Dane osobowe będą przekazywane przez sponsora do USA i/lub innych państw poza terenem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, gdzie sponsor ma siedzibę lub mają siedzibę/filie jego wyselekcjonowani usługodawcy, w szczególności dostawcy usług IT i audytorskich. W takich przypadkach dane są przekazywane do takiego państwa trzeciego na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony, a w przypadku braku jego stwierdzenia, zapewnimy odpowiednie zabezpieczenie danych osobowych za pomocą standardowych klauzul ochrony danych zatwierdzonych przez Komisję Europejską.

8. Dane osobowe będą przechowywane przez sponsora do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy między CEO i sponsorem lub do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa, w zależności od tego, który z tych terminów nastąpi później

9. Dane mogą również być powierzane przez CEO do przetwarzania podmiotom, które świadczą na rzecz CEO usługi wiążące się z przetwarzaniem danych osobowych, z zastrzeżeniem, że te podmioty nie nabywają prawa do samodzielnego przetwarzania tych danych, a jedynie do wykonywania poleceń CEO w tym zakresie.

10. Dane będą przechowywane przez CEO do czasu wycofania zgody, jednak nie dłużej niż przez 5 lat od dnia ostatniej aktywności Ucznia/Uczennicy w tym programie, chyba że sponsor programu wymaga od nas dłuższego przechowywania danych. W takim przypadku dane będą przechowywane przez okres wynikający z umowy ze sponsorem na podstawie prawnie uzasadnionego interesu sponsora, polegającego na potrzebie zweryfikowania prawidłowości wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na realizację programu.

11. Mam prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo przenoszenia danych. Dopuszczalność korzystania z poszczególnych praw zależy od podstawy prawnej konkretnego przetwarzania.

12. Mam prawo wnieść skargę do organu nadzorczego.

13. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego/pozostającego pod moją opieką dziecka (Ucznia/Uczennicy) na wyżej podanych zasadach.

 

………………………………

……………………………………………..

Miejscowość i data

Podpis Rodzica/Opiekuna prawnego

 

 

Kontakt:

Michał Tragarz/Urszula Borkowska
Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej
tel. (22) 825-05-50 wew. 214/203
e-mail: smg@ceo.org.pl