Regulamin

REGULAMIN PROGRAMU

SZKOŁA DEMOKRACJI – CERTYFIKAT DLA SZKÓŁ

 

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.     Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w programie edukacji obywatelskiej „Szkoła Demokracji”, zwanym dalej w treści regulaminu programem.

2.     Podmiotem prowadzącym i realizującym program jest Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie, ul. Noakowskiego 10, zwane dalej CEO.

 

§2
CELE PROGRAMU

 1. Celem programu jest zwiększenie aktywności społecznej uczniów i uczennic oraz umocnienie mechanizmów demokratycznych w życiu szkoły.
   
 2. Cele programu wypełniane są poprzez procedurę certyfikacyjną sprawdzającą spełnienie przez szkołę wymaganych kryteriów oraz poprzez materiały online i konsultacje wspierające szkoły w wypełnianiu kryteriów.

§ 3

 UCZESTNICY

 1. Uczestnikami programu są szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne zgłoszone przez nauczycieli lub uczniów po uzyskaniu zgody dyrektora. Bezpośrednimi uczestnikami (kontakt z organizatorami projektu, udział w seminariach online, publikowanie relacji) jest zespół projektowy złożony z min. 1 nauczyciela/nauczycielki oraz 2-4 uczniów/uczennic z władz samorządu uczniowskiego.

 

§ 4

TERMINARZ Szkoła Demokracji – certyfikat dla szkół

 • do 4 października 2017 r. –  rejestracja na platformie internetowej
 • 13-21 października 2017 r. - obligatoryjne szkolenia wprowadzające dla uczestników programu
 • Do 13 listopada 2017 r. – termin umieszczenia relacji z min. jednego obszaru certyfikatu na platformie
 • Do 15 grudnia 2017 - termin umieszczenia relacji z min. trzech obszarów certyfikatu na platformie
 • Do 22 stycznia 2018 -  termin umieszczenia relacji z min. czterech obszarów certyfikatu na platformie 
 • Do 26 lutego 2018 - termin umieszczenia relacji z min. 5 obszarów certyfikatu na platformie
 • Do 2 kwietnia 2018 r. - ostateczny termin na wprowadzanie zmian i uzupełnianie relacji na platformie
 • 12 kwietnia 2018 r. – ostateczne informacje zwrotne do uczestników o przyznaniu lub nieprzyznaniu certyfikatu „Szkoła Demokracji” w edycji 2017/18

§ 5

PRZYSTĄPIENIE DO PROGRAMU

1.       Przystąpienie do programu następuje poprzez:

a) wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na platformie internetowej programu – www.szkolademokracji.ceo.org.pl. Rejestracja na platformie jest jednoznaczna z uzyskaniem zgody dyrektora placówki na udział w programie.

b) udział przedstawicieli szkoły (1 uczeń + 1 nauczyciel) w jednym z 7 szkoleń wprowadzających

2.       Akceptacja niniejszego regulaminu oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie przez CEO danych nauczyciela zgłaszającego szkołę (imienia, nazwiska, adresu e-mail) oraz to, że dyrektor szkoły lub wyznaczony przez niego nauczyciel uzyskał od opiekunów prawnych zgody (załącznik nr 1) na udostępnienie danych uczniów zaangażowanych w realizację programu .

3.       W ciągu 5 dni roboczych od dnia rejestracji, osoba zgłaszająca szkołę do programu otrzyma mailowe potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, które jest jednocześnie potwierdzeniem uczestnictwa w programie. Brak mailowego potwierdzenia oznacza, iż wystąpiły problemy techniczne podczas rejestracji internetowej szkoły i wówczas należy zgłosić problem koordynatorowi programu (na adres mailowy: szkola.demokracji@ceo.org.pl).

4. Maksymalna liczba szkół uczestniczących w programie w roku szkolnym 2017/2018 wynosi 150. Organizator zatrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia szkoły po przekroczeniu tej liczby.  

§ 6

REALIZACJA PROGRAMU

1.     Nauczyciele i uczniowie szkoły zgłoszonej do programu prowadzą swoje działania zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.

2     Zespoły szkolne zgłoszone do programu zobowiązują się do:

- udziału w szkoleniu wprowadzającym min. 1 nauczyciela i ucznia z zespołu projektowego

- przeprowadzenie diagnozy funkcjonowania szkoły na podstawie materiałów przygotowanych przez CEO

- zaplanowania i realizacja min. 1 wyzwania z każdego z 7 obszarów certyfikatu „Szkoła Demokracji”

- publikowania na bieżąco relacji z przeprowadzonej diagnozy i realizacji każdego z kryteriów (min. 8 relacji – po jednej na diagnozę i każde z kryteriów)

- komunikowania wszelkich problemów pojawiających się w trakcie realizacji programu oraz woli zakończenia udziału w programie przed czasem.

§ 8

DODAWANIE RELACJI

1. Szkoła dodaje relacje na platformie www.szkolademokracji.ceo.org.pl, po zalogowaniu się na swoje konto.

2. Szkoła ma obowiązek dodawania relacji w wyżej wymienionych terminach

3. Szkoła ma obowiązek dodawania relacji z każdego obszaru oddzielnie, odpowiadając na wszystkie pytania dotyczące danego obszaru, zgodnie ze wzorem zamieszczonym na platformie.

4. Szkoła ma możliwość konsultowania swoich działań i zamieszczanych relacji z koordynatorem programu - poprzez mail.

 

 § 9

PRZYZNANIE CERTYFIKATU 

1. Certyfikat "Szkoła Demokracji" otrzymuje szkoła, która: 

a) w trakcie programu będzie stosować zapisy niniejszego regulaminu;

b) do 2 kwietnia 2018 roku doda wszystkie obowiązkowe relacje na platformę www.szkolademokracji.ceo.org.pl;

2. Certyfikat jest przyznawany na dwa lata.

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Wszystkie Materiały przekazane Uczestnikowi (Opiekunom/Zespołom), jak również udostępniane przez Organizatora, w ramach Programu, w tym m.in. teksty, grafiki, zdjęcia, dźwięki, filmy i inne materiały powstałe w ramach Programu (utwory), jak również szata graficzna oraz wybór i układ treści z opublikowanych materiałów edukacyjnych i promocyjnych, są chronione prawami własności intelektualnej, w tym prawami autorskimi, które przysługują Organizatorowi - CEO.
 2. Materiały powstałe lub udostępnione przez Organizatora w związku z Programem można wykorzystywać, w tym drukować oraz przechowywać wyłącznie w celach niekomercyjnych – dydaktycznych, wraz z podaniem informacji o źródle pochodzenia Materiałów w sposób następujący: „Copyright Centrum Edukacji Obywatelskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone”. Jakiekolwiek korzystanie lub rozporządzenie Materiałami, inne niż wskazane powyżej, np. w celach komercyjnych, wymaga każdorazowo uprzedniego pisemnego zezwolenia Organizatora.
 3. W przypadku, gdy Materiały publikowane są na innych zasadach (np. jako licencje Creative Commons) – informacja o tym zostanie w czytelny sposób zamieszczona przez Organizatora na Materiałach.
 4. Z chwilą przekazania przez Uczestnika (w tym Zespół/Opiekuna), w ramach Programu jakichkolwiek utworów lub przedmiotów praw pokrewnych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej „Prawo autorskie”), w tym zdjęć, grafik, tekstów, filmów, nagrań dźwiękowych, materiałów edukacyjnych, Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej i nieodwołalnej licencji (dalej „Licencja”) do korzystania z tych utworów / przedmiotów praw pokrewnych na czas nieoznaczony, z prawem do udzielania sublicencji w granicach pierwotnej licencji, w kraju i za granicą, w całości lub we fragmentach, jako utworu odrębnego lub wspólnie z innymi utworami, a także do udostępniania całości lub fragmentów utworu / przedmiotu praw pokrewnych osobom trzecim, w zakresie wszystkich znanych pól eksploatacji, w tym wskazanych w art. 50 i 86 Prawa autorskiego, a w szczególności następujących:

a.    w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu/ów - wytwarzanie egzemplarzy bez ograniczeń, w tym bez względu na technikę (np. techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową), ilość i wielkość nakładu;

b.    w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór/utwory/przedmioty praw pokrewnych utrwalono, - wprowadzanie do obrotu, najem, użyczenie oryginału albo egzemplarzy,

c.    w zakresie rozpowszechniania utworu/utworów/przedmiotów praw pokrewnych w sposób inny niż wskazany w lit. b powyżej: publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie (drogą przewodową/bezprzewodową), a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym sieciach informatycznych i teleinformatycznych (w tym Internet/urządzenia mobilne).

5. Licencja obejmuje także:

a.        zezwolenie do wykonywania prawa zależnego, tj. prawa do wyrażania zgody na rozporządzanie i korzystanie z opracowań;

b.       zgodę na wprowadzanie wszelkich zmian i modyfikacji koniecznych w celu wykorzystania w ramach prowadzonej przezeń działalności;

c.        upoważnienie udzielone do wykonywania w imieniu Uczestnika w stosunku do utworów/przedmiotów praw pokrewnych praw osobistych;

6.       Uczestnik/Opiekun oświadcza, że:

a.     nie będzie przekazywał w związku z Programem utworów/przedmiotów praw pokrewnych naruszających prawa, w tym prawa własności intelektualnej oraz dobra osobiste (np. prawo do wizerunku, prywatności) osób trzecich;

b.     przysługują mu majątkowe prawa własności intelektualnej w stosunku do przekazanych utworów/przedmiotów praw pokrewnych oraz że prawa te nie są obciążone prawami osób trzecich, nie stanowią przedmiotu jakichkolwiek postępowań prawnych, w tym sądowych, administracyjnych lub egzekucyjnych jak również, że brak jest jakichkolwiek przeszkód prawnych do udzielenia Organizatorowi Licencji w zakresie określonym w Umowie.

Uczestnik zobowiązuje się naprawić wszelkie szkody związane z nieprawdziwością powyższych oświadczeń, w tym pokryć koszty obsługi prawnej. Ponadto w przypadku gdyby okazało się, że określone utwory/przedmioty praw pokrewnych mogły naruszać cudze prawa, Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym Organizatora w formie pisemnej oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej.

7. W przypadku wątpliwości co do prawdziwości powyższych, wskazanych w pkt. 5 li. a i b, oświadczeń, Organizator może zawiesić udział Uczestnika w Programie do czasu wyjaśnienia.

 

§ 8
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.     Wszystkie dane osobowe są zbierane, przetwarzane i udostępniane na zasadach zgodnych z obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej prawem.

2.     Administratorem danych osobowych zbieranych podczas realizacji programu jest Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie, ul. Noakowskiego 10.

Zgłaszający, Opiekunowie i członkowie Zespołów (rodzice lub opiekunowie prawni w przypadku niepełnoletnich członków Zespołu) Programu podają swoje dane osobowe dobrowolnie. Podanie danych jest niezbędne do uczestnictwa w Programie.
Wypełnienie i zatwierdzenie Formularza Programu przez Zgłaszającego, Opiekuna, członka Zespołu (rodzica lub opiekuna prawnego w przypadku niepełnoletnich członków Zespołu) stanowi zgodę na przetwarzanie przez CEO swoich danych osobowych w celach komunikacyjnych, archiwalnych, naukowych, dydaktycznych, statystycznych, sprawozdawczości wobec sponsorów i organów nadzorujących działalność CEO oraz przedstawienia oferty programowej CEO.
Organizator przetwarza dane w zakresie: imię, nazwisko, data urodzenia, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, nazwa i adres szkoły, w której pracuje/uczy się osoba.
Na zasadach przewidzianych przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania.

§ 9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.     Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego regulaminu należy przesyłać na adres poczty elektronicznej koordynatora programu: szkola.demokracji@ceo.org.pl lub na adres pocztowy CEO: ul. Noakowskiego 10, 00-666 Warszawa z dopiskiem: Uwagi do regulaminu programu Szkoła demokracji.

2.     CEO zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie powiadomienia uczestników programu poprzez przesłanie informacji o zmianie za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz po opublikowaniu zmian w regulaminie na stronie internetowej programu.

3.     W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz inne stosowne przepisy prawa polskiego.

 

 

Załącznik nr 1 Wzór zgody na udostępnienie danych CEO i przetwarzanie danych przez CEO

 

Ja, ………………………………………………………………………………..<imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego> niżej podpisany zapoznałem się z Regulaminem Programu Edukacyjnego Szkoła Demokracji – certyfikat dla szkół 2016 z dnia 26.08.2016r.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych mojego dziecka ……………………………………… <imię, nazwisko, data urodzenia, szkoła, adres poczty elektronicznej> przez Organizatora Programu – Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej do celów wskazanych w ww. Regulaminie, w zakresie określonym w ww. Regulaminie.

 

..............................................................                                                                             .................................................

                     Miejscowość, dnia                                                                                                 Podpis rodzica
                                                                                                                                               lub opiekuna prawnego