Regulamin

REGULAMIN AKCJI "SAMORZĄDY MAJĄ GŁOS" 2017

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.    Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w akcji „Samorządy Mają Głos”.

2.    Każdy uczestnik i uczestniczka programu akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.

3.    W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz inne stosowne przepisy prawa polskiego.

4.    Podmiotem prowadzącym i realizującym akcję jest Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie, ul. Noakowskiego 10, zwana dalej CEO.

 

§2

DZIEŃ WYBORÓW DO WŁADZ SAMORZĄDÓW UCZNIOWSKICH

5.    Przystąpienie do działania następuje poprzez zgłoszenie szkoły (po uzyskaniu zgody dyrektora placówki) przez koordynatora – nauczyciela – za pomocą specjalnego formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej programu - http://wybory.ceo.org.pl/.

6.    Koordynator może zgłosić do działania 1-4 uczniów, którzy wraz z koordynatorem tworzą zespół szkolny.

7.    Przystąpienie do działania oznacza deklarację zorganizowania demokartycznych wyborów do samorządu uczniowskiego, według zasad opisanych w publikacji "Wybory do władz samorządu uczniowskiego. Poradnik praktyczny" w dniu 29 września 2017 roku.

8.    Zespoły szkolne, które zarejestrują się na platformie programu do dnia 29.09.2017 otrzymają pocztą zestaw materiałów – publikację „Wybory – poradnik praktyczny”, plakaty zachęcające do wzięcia udziału w akcji, wlepki i przypinki promocyjne.

9.    Po dokonaniu rejestracji, osoby zgłaszające szkołę do działania otrzymają link aktywacyjny, który jest jednocześnie potwierdzeniem uczestnictwa w działaniu. Brak mailowego potwierdzenia oznacza, iż wystąpiły problemy techniczne podczas rejestracji internetowej szkoły i wówczas należy zgłosić problem koordynatorowi programu (na adres mailowy: smg@ceo.org.pl).

10. Koordynator zespołu jest uprawniony do zmiany danych członków zespołu, a także do usuwania i dodawania nowych członków zespołu.

11. Po rejestracji każdy członek zespołu uzyskuje dostęp do panelu zespołu za pomocą indywidualnego loginu i hasła - przesłanych na podane w trakcie rejestracji adresy mailowe.

12. Każdy z członków zespołu może publikować aktualności, informacje o swojej szkole oraz o kandydatach do władz samorządu uczniowskiego.

13. Po rejestracji członkowie zespołu uzyskują dostęp do materiałów pomocniczych.

14. Głosowanie w wyborach odbywa się wyłącznie na kartach przygotowanych przez CEO. Wzór kart do głosowania zostanie zamieszczony na stronie internetowej http://wybory.ceo.org.pl/. Karty będą jednakowe dla wszystkich typów szkół.

15. Po przeprowadzonych wyborach zespół powinien wypełnić formularz relacji z wyborów udostępniony w panelu zespołu na stronie internetowej.

16. Relacja z wyborów – podanie wyników wyborów powinno nastąpić do dnia 16.10.2017. Tylko zespoły, które umieszczą na platformie wyniki do tego dnia otrzymają zaświadczenia za udział w akcji.

17. Stworzone przez zespoły konta służą tylko i wyłącznie do działań związanych z dniem wyborów do samorządów uczniowskich, nie są do wykorzystania w innych działaniach związanych z programami CEO.

18. Po przeprowadzeniu wyborów zespół szkolny jest zobowiązany do opublikowania relacji z wyborów (za pośrednictwem zakładki „Dodaj wyniki” na platformie szkolademokracji.ceo.org.pl).

19. Sprawozdania z działań zrealizowanych w ramach „dnia wyborów do samorządów uczniowskich” oraz zdjęcia lub filmy dokumentujące te działania realizatorzy przesyłają za pośrednictwem strony internetowej, korzystając z loginu i hasła użytego podczas rejestracji szkoły. Autorzy wyrażają zgodę by ich sprawozdania, zdjęcia lub filmy były wykorzystywane w celach dydaktycznych, statystycznych oraz promocyjnych przez CEO.

20. CEO zastrzega sobie prawo zbierania i ogłoszenia danych dotyczących ogólnopolskich młodzieżowych wyborów do władz samorządu uczniowskiego.

 

§ 3
OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

  1. Wszystkie Materiały przekazane Uczestnikowi (Opiekunom/Zespołom), jak również udostępniane przez Organizatora, w ramach Programu, w tym m.in. teksty, grafiki, zdjęcia, dźwięki, filmy i inne materiały powstałe w ramach Programu (utwory), jak również szata graficzna oraz wybór i układ treści z opublikowanych materiałów edukacyjnych i promocyjnych, są chronione prawami własności intelektualnej, w tym prawami autorskimi, które przysługują Organizatorowi - CEO.
  2. Materiały powstałe lub udostępnione przez Organizatora w związku z Programem można wykorzystywać, w tym drukować oraz przechowywać wyłącznie w celach niekomercyjnych – dydaktycznych, wraz z podaniem informacji o źródle pochodzenia Materiałów w sposób następujący: „Copyright Centrum Edukacji Obywatelskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone”. Jakiekolwiek korzystanie lub rozporządzenie Materiałami, inne niż wskazane powyżej, np. w celach komercyjnych, wymaga każdorazowo uprzedniego pisemnego zezwolenia Organizatora.
  3. W przypadku, gdy Materiały publikowane są na innych zasadach (np. jako licencje Creative Commons) – informacja o tym zostanie w czytelny sposób zamieszczona przez Organizatora na Materiałach.
  4. Z chwilą przekazania przez Uczestnika (w tym Zespół/Opiekuna), w ramach Programu jakichkolwiek utworów lub przedmiotów praw pokrewnych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej „Prawo autorskie”), w tym zdjęć, grafik, tekstów, filmów, nagrań dźwiękowych, materiałów edukacyjnych, Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej i nieodwołalnej licencji (dalej „Licencja”) do korzystania z tych utworów / przedmiotów praw pokrewnych na czas nieoznaczony, z prawem do udzielania sublicencji w granicach pierwotnej licencji, w kraju i za granicą, w całości lub we fragmentach, jako utworu odrębnego lub wspólnie z innymi utworami, a także do udostępniania całości lub fragmentów utworu / przedmiotu praw pokrewnych osobom trzecim, w zakresie wszystkich znanych pól eksploatacji, w tym wskazanych w art. 50 i 86 Prawa autorskiego, a w szczególności następujących:

a.    w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu/ów - wytwarzanie egzemplarzy bez ograniczeń, w tym bez względu na technikę (np. techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową), ilość i wielkość nakładu;

b.    w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór/utwory/przedmioty praw pokrewnych utrwalono, - wprowadzanie do obrotu, najem, użyczenie oryginału albo egzemplarzy,

c.    w zakresie rozpowszechniania utworu/utworów/przedmiotów praw pokrewnych w sposób inny niż wskazany w lit. b powyżej: publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie (drogą przewodową/bezprzewodową), a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym sieciach informatycznych i teleinformatycznych (w tym Internet/urządzenia mobilne).

5. Licencja obejmuje także:

a.        zezwolenie do wykonywania prawa zależnego, tj. prawa do wyrażania zgody na rozporządzanie i korzystanie z opracowań;

b.       zgodę na wprowadzanie wszelkich zmian i modyfikacji koniecznych w celu wykorzystania w ramach prowadzonej przezeń działalności;

c.        upoważnienie udzielone do wykonywania w imieniu Uczestnika w stosunku do utworów/przedmiotów praw pokrewnych praw osobistych;

6.       Uczestnik/Opiekun oświadcza, że:

a.     nie będzie przekazywał w związku z Programem utworów/przedmiotów praw pokrewnych naruszających prawa, w tym prawa własności intelektualnej oraz dobra osobiste (np. prawo do wizerunku, prywatności) osób trzecich;

b.     przysługują mu majątkowe prawa własności intelektualnej w stosunku do przekazanych utworów/przedmiotów praw pokrewnych oraz że prawa te nie są obciążone prawami osób trzecich, nie stanowią przedmiotu jakichkolwiek postępowań prawnych, w tym sądowych, administracyjnych lub egzekucyjnych jak również, że brak jest jakichkolwiek przeszkód prawnych do udzielenia Organizatorowi Licencji w zakresie określonym w Umowie.

Uczestnik zobowiązuje się naprawić wszelkie szkody związane z nieprawdziwością powyższych oświadczeń, w tym pokryć koszty obsługi prawnej. Ponadto w przypadku gdyby okazało się, że określone utwory/przedmioty praw pokrewnych mogły naruszać cudze prawa, Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym Organizatora w formie pisemnej oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej.

7. W przypadku wątpliwości co do prawdziwości powyższych, wskazanych w pkt. 5 li. a i b, oświadczeń, Organizator może zawiesić udział Uczestnika w Programie do czasu wyjaśnienia.

§ 4
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.     Wszystkie dane osobowe są zbierane, przetwarzane i udostępniane na zasadach zgodnych z obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej prawem.

2.     Administratorem danych osobowych zbieranych podczas realizacji programu jest Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie, ul. Noakowskiego 10.

Zgłaszający, Opiekunowie i członkowie Zespołów (rodzice lub opiekunowie prawni w przypadku niepełnoletnich członków Zespołu) Programu podają swoje dane osobowe dobrowolnie. Podanie danych jest niezbędne do uczestnictwa w Programie.
Wypełnienie i zatwierdzenie Formularza Programu przez Zgłaszającego, Opiekuna, członka Zespołu (rodzica lub opiekuna prawnego w przypadku niepełnoletnich członków Zespołu) stanowi zgodę na przetwarzanie przez CEO swoich danych osobowych w celach komunikacyjnych, archiwalnych, naukowych, dydaktycznych, statystycznych, sprawozdawczości wobec sponsorów i organów nadzorujących działalność CEO oraz przedstawienia oferty programowej CEO.
Organizator przetwarza dane w zakresie: imię, nazwisko, data urodzenia, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, nazwa i adres szkoły, w której pracuje/uczy się osoba.
Na zasadach przewidzianych przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania.

 

§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.     Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego regulaminu należy przesyłać na adres poczty elektronicznej koordynatora programu: smg@ceo.org.pl lub na adres pocztowy CEO: ul. Noakowskiego 10, 00-666 Warszawa z dopiskiem: Uwagi do regulaminu programu Samorządy mają głos.

2.     CEO zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie powiadomienia uczestników programu poprzez przesłanie informacji o zmianie za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz po opublikowaniu zmian w regulaminie na stronie internetowej programu.

3.     W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz inne stosowne przepisy prawa polskiego.

 

 

Załącznik nr 1 Wzór zgody na udostępnienie danych CEO i przetwarzanie danych przez CEO

 

Ja, ………………………………………………………………………………..<imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego> niżej podpisany zapoznałem się z Regulaminem Programu Edukacyjnego Samorządy mają głos 2017 z dnia 22.08.2017 r.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych mojego dziecka ……………………………………… <imię, nazwisko, data urodzenia, szkoła, adres poczty elektronicznej> przez Organizatora Programu – Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej do celów wskazanych w ww. Regulaminie, w zakresie określonym w ww. Regulaminie.

 

..............................................................                                                                             .................................................

                     Miejscowość, dnia                                                                                                 Podpis rodzica
                                                                                                                                               lub opiekuna prawnego

Kontakt:

Michał Tragarz/Karolina Kochlewska
Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej
tel. (22) 825-05-50 wew. 114
e-mail: smg@ceo.org.pl