Regulamin

 

REGULAMIN PROGRAMU "SAMORZĄDY MAJĄ GŁOS" 2018

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady uczestnictwa w programie „Samorządy Mają Głos” odbywającym się w okresie od 01 września do 30 października 2018 roku.

2. Organizatorem Programu jest Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie, ul. Noakowskiego 10, (dalej „Organizator” lub „CEO”).

3. Uczestnikiem Programu może być szkoła lub inna placówka oświatowa (dalej „Uczestnik”). Zadania Programu realizują wskazane przez Uczestnika osoby fizyczne np. nauczyciele / uczniowie („Zespół”).

4. Zgłoszenie oraz udział w Programie nie wymaga opłat na rzecz Organizatora.

5. Zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja wszystkich jego postanowień jest równoznaczna z zawarciem z CEO umowy udziału w Programie.

§2

ZGŁOSZENIE DO AKCJI

1. Uczestnictwo w Programie wymaga dokonania zgłoszenia (dalej „Zgłoszenie”).

2. Zgłoszenia Uczestnika do udziału w Programie dokonuje w jego imieniu upoważniony pracownik (np. dyrektor lub upoważniony nauczyciel, dalej „Zgłaszający”) poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego (dalej „Formularz”) dostępnego na stronie internetowej Akcji (https://wybory.ceo.org.pl/) zgodnie z zamieszczoną instrukcją.

3. Ponadto, na prośbę Organizatora Uczestnik przekaże Organizatorowi wskazane przez Organizatora dane członków Zespołu (np. imię i nazwisko), uzyskując uprzednio zgodę dorosłych członków Zespołu, a w przypadku gdy są to niepełnoletni uczniowie i uczennice – ich pisemne potwierdzenia zapoznania się z Regulaminem (jeśli ukończyli 13 lat) i pisemne zgody ich przedstawicieli (rodzic, opiekun) na przetwarzanie tych danych przez CEO w celu realizacji programu (wzór zgody stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu).

4. W terminie 3 dni roboczych Zgłaszający otrzyma wiadomość e-mail potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, stanowiące potwierdzenie uczestnictwa w Programie bądź informację o niezakwalifikowaniu się do Programu. Organizator zastrzega sobie możliwość podjęcia ostatecznej decyzji o przyjęciu, bądź niezakwalifikowaniu Uczestnika do Programu.

5. W uzasadnionym przypadku, przed przyjęciem do Programu Organizator może żądać dokonania przez Uczestnika zmiany osoby Zgłaszającego, Opiekuna lub osób wchodzących w skład Zespołu.

§3

ZASADY PROGRAMU

1. W ramach Programu Zespół zgłoszony przez Uczestnika powinien zrealizować projekt polegający na przeprowadzeniu: DNIA WYBORÓW DO WŁADZ SAMORZĄDÓW UCZNIOWSKICH (dalej „Projekt”).

2. Projekt powinien być realizowany Zespołach (minimum 1 - maksimum 4 osób w Zespole) pracujących pod opieką nauczyciela/opiekuna upoważnionego przez Uczestnika (dalej „Opiekun”).

3. Przystąpienie do działania oznacza deklarację zorganizowania demokartycznych wyborów do samorządu uczniowskiego, według zasad opisanych w publikacji "Wybory do władz samorządu uczniowskiego. Poradnik praktyczny" w dniu 28 września 2018 roku.

4. Zespoły szkolne, które zarejestrują się na platformie programu do dnia 14.09.2018 otrzymają pocztą zestaw materiałów – publikację „Wybory – poradnik praktyczny”, plakaty zachęcające do wzięcia udziału w akcji, wlepki i przypinki promocyjne.

5. Po dokonaniu rejestracji, osoby zgłaszające szkołę do działania otrzymają link aktywacyjny, który jest jednocześnie potwierdzeniem uczestnictwa w działaniu. Brak mailowego potwierdzenia oznacza, iż wystąpiły problemy techniczne podczas rejestracji internetowej szkoły i wówczas należy zgłosić problem koordynatorowi programu (na adres mailowy: smg@ceo.org.pl).

6. Koordynator zespołu jest uprawniony do zmiany danych członków zespołu, a także do usuwania i dodawania nowych członków zespołu.

7. Po rejestracji każdy członek zespołu uzyskuje dostęp do panelu zespołu za pomocą indywidualnego loginu i hasła - przesłanych na podane w trakcie rejestracji adresy mailowe.

8. Każdy z członków zespołu może publikować aktualności, informacje o swojej szkole oraz o kandydatach do władz samorządu uczniowskiego.

9. Po rejestracji członkowie zespołu uzyskują dostęp do materiałów pomocniczych.

10. Głosowanie w wyborach odbywa się wyłącznie na kartach przygotowanych przez CEO. Wzór kart do głosowania zostanie zamieszczony na stronie internetowej http://wybory.ceo.org.pl/. Karty będą jednakowe dla wszystkich typów szkół.

11. Po przeprowadzonych wyborach zespół powinien wypełnić formularz relacji z wyborów udostępniony w panelu zespołu na stronie internetowej.

12. Relacja z wyborów – podanie wyników wyborów powinno nastąpić do dnia 21.10.2018. Tylko zespoły, które umieszczą na platformie wyniki do tego dnia otrzymają zaświadczenia za udział w akcji.

13. Stworzone przez zespoły konta służą tylko i wyłącznie do działań związanych z dniem wyborów do samorządów uczniowskich, nie są do wykorzystania w innych działaniach związanych z programami CEO.

14. Po przeprowadzeniu wyborów zespół szkolny jest zobowiązany do opublikowania relacji z wyborów (za pośrednictwem zakładki „Dodaj wyniki” na platformie https://wybory.ceo.org.pl/.

15. Sprawozdania z działań zrealizowanych w ramach „dnia wyborów do samorządów uczniowskich” oraz zdjęcia lub filmy dokumentujące te działania realizatorzy przesyłają za pośrednictwem strony internetowej, korzystając z loginu i hasła użytego podczas rejestracji szkoły. Autorzy wyrażają zgodę by ich sprawozdania, zdjęcia lub filmy były wykorzystywane w celach dydaktycznych, sprawozdawczych do sposorów, statystycznych oraz promocyjnych przez CEO.

16. CEO zastrzega sobie prawo zbierania i ogłoszenia danych dotyczących ogólnopolskich młodzieżowych wyborów do władz samorządu uczniowskiego.

17. Opiekun ma obowiązek informowania Organizatora o wszelkich przeszkodach, które mogą spowodować niezrealizowanie Projektu/ niedostarczenie Sprawozdania w terminie. W przypadku, gdy przeszkody te mają charakter obiektywny, niezależny od Opiekuna/Zespołu, Opiekun powinien ponadto wnieść o przedłużenie terminu na realizację Projektu i dostarczenia Sprawozdania.

18. Opiekun zobowiązany jest do zebrania od rodziców/opiekunów prawnych niepełnoletnich członków Zespołu (uczniów i uczennic) oraz rodziców/opiekunów prawnych niepełnoletnich kandydatów w wyborach do Samorządu Uczniowskiego zgód na przetwarzanie danych osobowych zg. ze wzorem z załącznika nr 1 do niniejszego regulaminu i przechowywania ich do dnia zakończenia Programu.

19. Opiekun zobowiązany jest przed zebraniem zgód członków Zespołu, kandydatów w wyborach do Samorządu Uczniowskiego oraz ich prawnych opiekunów/rodziców (w wypadku uczniów i uczennic) poinformować ich wcześniej o zasadach przetwarzania ich danych osobowych w programie na podstawie klauzuli informacyjnej zamieszczonej w załączniku nr 1 do Regulaminu.

20. W przypadku realizowania Projektu przez Zespół/Opiekuna niezgodnie z Regulaminem, Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy podjęcia w przyszłości współpracy z Opiekunem/ Zespołem, który dany Projekt realizował w jakiejkolwiek formie i/lub do poinformowania o zaistniałej sytuacji Uczestnika.

21. Zaświadczenia: Po zrealizowaniu Projektu i zakończeniu Programu Opiekunowie otrzymują zaświadczenia dla szkoły, opiekuna i 4 uczniów/uczennic - członków Zespołu - in blanco. W przypadku gdyby potrzebna była większa ilość zaświadczeń, proszę o poinformowanie koordynatorów do dnia 21.10.2018 r.

22. Organizator w ramach Programu wykona następujące czynności:

a. Opracowywanie materiałów pomocniczych do realizacji Programu.

b. Merytoryczną i metodologiczną pomoc w pracy nad Projektem.

c. Prowadzenie strony internetowej projektu https://wybory.ceo.org.pl/.

d. Promocję Programu w mediach.

e. Przygotowanie i przekazanie  po zakończeniu realizacji Programu: zaświadczeń dla Opiekunów i dyplomów grupowych dla Zespołów  (zgodnie z pkt 9).

§4

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

1. Wszystkie Materiały przekazane Uczestnikowi (Opiekunom/Zespołom), jak również udostępniane przez Organizatora, w ramach Programu, w tym m.in. teksty, grafiki, zdjęcia, dźwięki, filmy i inne materiały powstałe w ramach Programu (utwory), jak również szata graficzna oraz wybór i układ treści z opublikowanych materiałów edukacyjnych i promocyjnych, są chronione prawami własności intelektualnej, w tym prawami autorskimi, które przysługują Organizatorowi - CEO.

2. Materiały powstałe lub udostępnione przez Organizatora w związku z Programem można wykorzystywać, w tym drukować oraz przechowywać wyłącznie w celach niekomercyjnych – dydaktycznych, wraz z podaniem informacji o źródle pochodzenia Materiałów w sposób następujący: „Copyright Centrum Edukacji Obywatelskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone”. Jakiekolwiek korzystanie lub rozporządzenie Materiałami, inne niż wskazane powyżej, np. w celach komercyjnych, wymaga każdorazowo uprzedniego pisemnego zezwolenia Organizatora.

3. W przypadku, gdy Materiały publikowane są na innych zasadach (np. jako licencje Creative Commons) – informacja o tym zostanie w czytelny sposób zamieszczona przez Organizatora na Materiałach.

4. Z chwilą przekazania przez Uczestnika (w tym Zespół/Opiekuna), w ramach Programu jakichkolwiek utworów lub przedmiotów praw pokrewnych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej „Prawo autorskie”), w tym zdjęć, grafik, tekstów, filmów, nagrań dźwiękowych, materiałów edukacyjnych, Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej i nieodwołalnej licencji (dalej „Licencja”) do korzystania z tych utworów / przedmiotów praw pokrewnych na czas nieoznaczony, z prawem do udzielania sublicencji w granicach pierwotnej licencji, w kraju i za granicą, w całości lub we fragmentach, jako utworu odrębnego lub wspólnie z innymi utworami, a także do udostępniania całości lub fragmentów utworu / przedmiotu praw pokrewnych osobom trzecim, w zakresie wszystkich znanych pól eksploatacji, w tym wskazanych w art. 50 i 86 Prawa autorskiego, a w szczególności następujących:

a.    w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu/ów - wytwarzanie egzemplarzy bez ograniczeń, w tym bez względu na technikę (np. techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową), ilość i wielkość nakładu;

b.    w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór/utwory/przedmioty praw pokrewnych utrwalono, - wprowadzanie do obrotu, najem, użyczenie oryginału albo egzemplarzy,

c.    w zakresie rozpowszechniania utworu/utworów/przedmiotów praw pokrewnych w sposób inny niż wskazany w lit. b powyżej: publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie (drogą przewodową/bezprzewodową), a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym sieciach informatycznych i teleinformatycznych (w tym Internet/urządzenia mobilne).

5. Licencja obejmuje także:

a.    zezwolenie do wykonywania prawa zależnego, tj. prawa do wyrażania zgody na rozporządzanie i korzystanie z opracowań;

b.    zgodę na wprowadzanie wszelkich zmian i modyfikacji koniecznych w celu wykorzystania w ramach prowadzonej przezeń działalności;

c.    upoważnienie udzielone do wykonywania w imieniu Uczestnika w stosunku do utworów/przedmiotów praw pokrewnych praw osobistych;

6. Uczestnik/Opiekun oświadcza, że: 

a.  nie będzie przekazywał w związku z Programem utworów/przedmiotów praw pokrewnych naruszających prawa, w tym prawa własności intelektualnej oraz dobra osobiste (np. prawo do wizerunku, prywatności) osób trzecich;

b.  przysługują mu majątkowe prawa własności intelektualnej w stosunku do przekazanych utworów/przedmiotów praw pokrewnych oraz że prawa te nie są obciążone prawami osób trzecich, nie stanowią przedmiotu jakichkolwiek postępowań prawnych, w tym sądowych, administracyjnych lub egzekucyjnych jak również, że brak jest jakichkolwiek przeszkód prawnych do udzielenia Organizatorowi Licencji w zakresie określonym w Umowie.

Uczestnik zobowiązuje się naprawić wszelkie szkody związane z nieprawdziwością powyższych oświadczeń, w tym pokryć koszty obsługi prawnej. Ponadto w przypadku gdyby okazało się, że określone utwory/przedmioty praw pokrewnych mogły naruszać cudze prawa, Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym Organizatora w formie pisemnej oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej.

7. W przypadku wątpliwości co do prawdziwości powyższych, wskazanych w pkt. 5 li. a i b, oświadczeń, Organizator może zawiesić udział Uczestnika w Programie do czasu wyjaśnienia.

8. Kwestia przeniesienia majątkowych praw autorskich/praw pokrewnych do utworu/przedmiotu praw pokrewnych, który powstał na indywidualne zamówienie osoby trzeciej, np. sponsora, zostanie uregulowana w odrębnym porozumieniu pomiędzy taką osobą trzecią a autorem utworu/przedmiotu praw pokrewnych.

§5

REZYGNACJA Z UDZIAŁU W PROGRAMIE

1. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z udziału w Programie, przed dostarczeniem Projektu i Sprawozdania, Uczestnik zobowiązany jest do wskazania w chwili rezygnacji Organizatorowi pisemnie ważnych powodów, niezależnych od Uczestnika, które uniemożliwiają dalszy udział w Programie.

2.  W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z udziału w Programie, przed dostarczeniem Projektu i Sprawozdania, bez zaistnienia ważnych powodów lub niewskazania ich Organizatorowi zgodnie z postanowieniem poprzedzającym, Uczestnik zobowiązany jest zwrócić Organizatorowi koszty poniesione przez Organizatora w związku z dokonaniem na rzecz Uczestnika czynności określonych w §3 pkt. 10 Regulaminu.

3. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych i przekazanie ich sponsorowi przez Zgłaszających, Opiekunów i Członków Zespołów oznacza brak dalszej możliwości udziału w Programie i rozwiązanie umowy na udział w niej. W takiej sytuacji  przetwarzanie danych osobowych przez CEO odbywa się wyłącznie w związku z zawartą wcześniej umową udziału w Programie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

§6

INFORMACJA O DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych podczas realizacjiProgramu jest Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, email dane.osobowe@ceo.org.pl, tel. 22 8758540.

2. Organizator przetwarza dane w zakresie: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, nazwa i adres szkoły, w której pracuje/uczy się osoba.

3. Podanie danych osobowych przez Zgłaszających, Opiekunów i pełnoletnich Członków Zespołów Akcji jest dobrowolne, ale niezbędne do przystąpienia do Programu i zawarcia umowy.

4. Dane są przetwarzane w celu realizacji umowy oraz w celu informowania o działaniach i produktach edukacyjnych CEO.

5. Informacje o działaniach i produktach edukacyjnych CEO otrzymywane są na podstawie wyrażonej zgody. Osoby wyrażające zgodę mają prawo w dowolnym momencie ją wycofać. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

6. Dane o umowie, w tym Dane osobowe mogą być udostępniane sponsorom projektów, do celów kontroli finansowej tych projektów, na podstawie uzasadnionych prawnie interesów CEO oraz sponsorów, związanych z potrzebą kontroli sposobu wydatkowania środków finansowych.

7. Dane mogą również być powierzane do przetwarzania podmiotom, które świadczą na rzecz CEO usługi wiążące się z przetwarzaniem danych osobowych, z zastrzeżeniem, że te podmioty nie nabywają prawa do samodzielnego przetwarzania tych danych a jedynie do wykonywania poleceń CEO w tym zakresie.

8. W wypadku gdy doskonalenie nauczycieli realizowane jest przez Placówkę Doskonalenia Nauczycieli „Centrum Edukacji Obywatelskiej”, dane o umowie w tym Dane osobowe powierzone zostaną do przetwarzania Placówce w celu wypełnienia przez nią obowiązków wynikających z przepisów prawa oświatowego.

9. Dane przekazywane sponsorowi na podstawie zgody osoby.

9.1. CEO udostępnia dane osobowe sponsorowi w celach:

a. Marketingu bezpośredniego i oferowania usług związanych z dalszym rozwojem kompetencji zdobytych w trakcie realizacji Programu, w tym prowadzenia analiz, obejmujących profilowanie (tj. korzystanie z danych osobowych do tworzenia profilu osoby, której dane dotyczą, zwłaszcza pod kątem usług, którymi może być zainteresowana),

b. Badania satysfakcji z jakości obsługi i zadowolenia z udziału w Programie oraz preferencji odnośnie zapotrzebowania na inne programy realizowane przez sponsora,

c. Archiwalnym (dowodowym),

d. Ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,

e. Spełnienia ciążących na nim obowiązków prawnych wynikających z prawa Unii Europejskiej, prawa polskiego lub prawa amerykańskiego (np. wobec urzędów skarbowych i (Internal Revenue Service) IRS).

9. 2. Zgoda na przekazanie danych sponsorowi jest dobrowolna ale niezbędna do udziału w Programie "Samorządy Mają Głos".

9.3. Osoba, której dane dotyczą może w każdej chwili wycofać swoją zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

9.4. Wycofanie zgody oznacza brak dalszej możliwości udziału w Programie.

9.5. Sponsor może udostępnić dane osobowe odbiorcom, którymi są podmioty z następujących kategorii:

a.   organizacje pozarządowe współrealizujące Program, w którym uczestniczy osoba, której dane dotyczą lub realizujące inny program ze środków sponsora, 

b.   upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (zwłaszcza sądy, urzędy skarbowe, IRS),

c.   świadczące usługi z zakresu doręczania korespondencji i przesyłek, drukarskie i archiwizacyjne, komunikacyjne i analityczne (w tym organizujące badania satysfakcji i preferencji), obsługi telefonicznej lub elektronicznej, płatnicze, księgowo-finansowe, audytorskie i kontrolne, prawne i windykacyjne.

9.6. Dane osobowe będą przekazywane do USA i/lub innych państw poza terenem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, gdzie sponsor ma siedzibę lub mają siedzibę/filie jego wyselekcjonowani usługodawcy, w szczególności dostawcy usług IT i audytorskich. W takich przypadkach dane są przekazywane do takiego państwa trzeciego na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony, a w przypadku braku jego stwierdzenia, zapewnimy odpowiednie zabezpieczenie danych osobowych za pomocą standardowych klauzul ochrony danych zatwierdzonych przez Komisję Europejską.

9.7. Dane osobowe będą przechowywane przez sponsora do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy między CEO i sponsorem lub do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa, w zależności od tego, który z tych terminów nastąpi później

10. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody, jednak nie dłużej niż przez 5 lat od zakończenia roku, w którym odbyła się ostatnia aktywność w tym programie, chyba że sponsor programu wymaga od nas dłuższego przechowywania danych. W takim przypadku dane będą przechowywane przez okres wynikający z umowy ze sponsorem na podstawie prawnie uzasadnionego interesu CEO i sponsora, polegającego na potrzebie zweryfikowania prawidłowości wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na realizację programu.

11. Dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją umowy przechowywane do chwili upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy lub do chwili upływu okresu przechowywania dokumentacji projektu, wymaganego przez sponsorów lub do chwili upływu okresu wynikającego z obowiązujących przepisów dotyczących prowadzenia ksiąg rachunkowych, przy czym obowiązuje najdłuższy okres.

12. Osoby, których dane osobowe przetwarzamy mają prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo przenoszenia danych. Dopuszczalność korzystania z poszczególnych praw zależy od podstawy prawnej konkretnego przetwarzania.

13. Osoby, których dane osobowe przetwarzamy mają prawo wnieść skargę do organu nadzorczego.

§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego regulaminu należy przesyłać na adres poczty elektronicznej koordynatora programu: smg@ceo.org.pl lub na adres pocztowy CEO: ul. Noakowskiego 10, 00-666 Warszawa z dopiskiem: Uwagi do regulaminu programu "Samorządy mają głos".

2. Organizator Programu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie powiadomienia Uczestników programu poprzez przesłanie informacji o zmianie za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz po opublikowaniu zmian w regulaminie na stronie internetowej Programu.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz inne stosowne przepisy prawa polskiego.

 
 
 
 

Załącznik nr 1 Wzór zgody na udostępnienie
danych osobowych Ucznia/Uczennicy

Ja, ……………………………………………………………………..<imię i nazwisko Ucznia/Uczennicy> niżej podpisana/y zapoznałam/em się z Regulaminem Programu Edukacyjnego …………………………………………………………… z dnia ……...

………………………………

……………………………….

Miejscowość i data

Podpis Ucznia/Uczennicy

 

Zostałam/zostałem poinformowana o tym, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, email dane.osobowe@ceo.org.pl, tel. 22 8758540.

2. Dane Ucznia/Uczennicy przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Rodzica lub Opiekuna prawnego. Zgoda może być wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody powoduje wyłączenie z grona uczestników programu.

3. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przystąpienia i udziału Ucznia/Uczennicy w programie.

4. Dane osobowe Ucznia/Uczennicy mogą być udostępniane sponsorom projektów, w których uczestniczy, do celów kontroli finansowej tych projektów, na podstawie uzasadnionych prawnie interesów CEO oraz sponsorów, związanych z potrzebą kontroli sposobu wydatkowania środków finansowych.

5. CEO udostępnia także dane osobowe sponsorowi w celach:

  1. Marketingu bezpośredniego i oferowania usług związanych z dalszym rozwojem kompetencji zdobytych w trakcie realizacji programu, w tym prowadzenia analiz, obejmujących profilowanie (tj. korzystanie z danych osobowych do tworzenia profilu osoby, której dane dotyczą, zwłaszcza pod kątem usług, którymi może być zainteresowana),
  2. Badania satysfakcji z jakości obsługi i zadowolenia z udziału w programie oraz preferencji odnośnie zapotrzebowania na inne programy realizowane przez sponsora,
  3. Archiwalnym (dowodowym),
  4. Ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
  5. Spełnienia ciążących na nim obowiązków prawnych wynikających z prawa Unii Europejskiej, prawa polskiego lub prawa amerykańskiego (np. wobec urzędów skarbowych i (Internal Revenue Service) IRS).

6. Sponsor może udostępnić dane osobowe odbiorcom, którymi są podmioty z następujących kategorii:

a.     organizacje pozarządowe współrealizujące program w którym uczestniczy osoba, której dane dotyczą lub realizujące inny program ze środków sponsora, 

b.     upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (zwłaszcza sądy, urzędy skarbowe, IRS),

c.     świadczące usługi z zakresu doręczania korespondencji i przesyłek, drukarskie i archiwizacyjne, komunikacyjne i analityczne (w tym organizujące badania satysfakcji i preferencji), obsługi telefonicznej lub elektronicznej, płatnicze, księgowo-finansowe, audytorskie i kontrolne, prawne i windykacyjne.

7. Dane osobowe będą przekazywane przez sponsora do USA i/lub innych państw poza terenem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, gdzie sponsor ma siedzibę lub mają siedzibę/filie jego wyselekcjonowani usługodawcy, w szczególności dostawcy usług IT i audytorskich. W takich przypadkach dane są przekazywane do takiego państwa trzeciego na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony, a w przypadku braku jego stwierdzenia, zapewnimy odpowiednie zabezpieczenie danych osobowych za pomocą standardowych klauzul ochrony danych zatwierdzonych przez Komisję Europejską.

8. Dane osobowe będą przechowywane przez sponsora do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy między CEO i sponsorem lub do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa, w zależności od tego, który z tych terminów nastąpi później

9. Dane mogą również być powierzane przez CEO do przetwarzania podmiotom, które świadczą na rzecz CEO usługi wiążące się z przetwarzaniem danych osobowych, z zastrzeżeniem, że te podmioty nie nabywają prawa do samodzielnego przetwarzania tych danych, a jedynie do wykonywania poleceń CEO w tym zakresie.

10. Dane będą przechowywane przez CEO do czasu wycofania zgody, jednak nie dłużej niż przez 5 lat od dnia ostatniej aktywności Ucznia/Uczennicy w tym programie, chyba że sponsor programu wymaga od nas dłuższego przechowywania danych. W takim przypadku dane będą przechowywane przez okres wynikający z umowy ze sponsorem na podstawie prawnie uzasadnionego interesu sponsora, polegającego na potrzebie zweryfikowania prawidłowości wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na realizację programu.

11. Mam prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo przenoszenia danych. Dopuszczalność korzystania z poszczególnych praw zależy od podstawy prawnej konkretnego przetwarzania.

12. Mam prawo wnieść skargę do organu nadzorczego.

13. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego/pozostającego pod moją opieką dziecka (Ucznia/Uczennicy) na wyżej podanych zasadach.

 

………………………………

……………………………………………..

Miejscowość i data

Podpis Rodzica/Opiekuna prawnego

 

 

 

 

 

Kontakt:

Michał Tragarz/Urszula Borkowska
Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej
tel. (22) 825-05-50 wew. 214/203
e-mail: smg@ceo.org.pl