Pozarządownik szkolny - informacje o programie

 

Rozpocznij szkolną współpracę z organizacją pozarządową!

Zapraszamy do udziału w programie “Pozarządownik szkolny”!
 
“Pozarządownik szkolny” to program skierowany do warszawskich szkół ponadpodstawowych, w którym wspieramy placówki edukacyjne w nawiązywaniu współpracy z lokalnymi organizacjami pozarządowymi. Organizatorami programu są Fundacja Pole Dialogu i Centrum Edukacji Obywatelskiej. Program finansuje miasto stołeczne Warszawa. 

Młodzi zdolni warszawiacy

Według badań PISA uczniowie warszawskich szkół osiągają świetne wyniki w nauce w porównaniu z rówieśnikami z innych państw. Jest to również zasługa współpracy organizacji pozarządowych (NGO) z placówkami edukacyjnymi. Jak pokazują lata doświadczeń, projekty realizowane we współpracy z NGOsami są dla uczniów i uczennic twórcze, rozwijające i wzmacniają postawy obywatelskie.

Współpraca  z NGO to nowe możliwości

Projekty realizowane we współpracy z organizacjami pozarządowymi rozwijają w uczniach i uczennicach postawy prospołeczne. Uczestnicy uczą się działać dla środowiska lokalnego, podejmować wolontariat i współpracować. Uczniowie mogą rozwijać swoje pasje i zainteresowania na wielu polach: naukowym, artystycznym, sportowym, itp.
 

Korzyści dla szkoły:

- nowa wiedza dla uczniów i uczennic - uczniowie dowiedzą się jak funkcjonują organizacje pozarządowe w stolicy,  jaka jest ich specyfika, różnorodność oraz możliwości;
- rozwój postaw obywatelskich, pasji i umiejętności - uczniowie wspólnie z wybranymi organizacjami pozarządowymi będą mogli zrealizować swoje własne mini działania;
- rozwój dla nauczycieli i nauczycielek - poprzez szkolenie zostaną przygotowani do przekazywania wiedzy o trzecim sektorze w ciekawy sposób oraz otrzymają wsparcie w postaci gotowych narzędzi (gra edukacyjna, scenariusz lekcji);
- nawiązanie współpracy z jednym z NGOsów - wesprzemy szkołę w stworzeniu lokalnego partnerstwa z organizacją pozarządową, której profil działalności odpowiada aktywności szkoły;
- wyróżnienie szkół - każdy nauczyciel biorący udział w programie otrzyma poświadczenie zdobycia nowych kompetencji a szkoła zostanie uhonorowana tabliczka “Pozarządownik szkolny”.
 

Działania w projekcie

1. Mentor/mentorka
Każda zgłoszona szkoła otrzyma wsparcie w działaniach za pośrednictwem mentora/ki - trenera/ki lub animatora/ki współpracującego z organizatorami programu. Po indywidualnych konsultacjach (spotkaniach z dyrekcją i zainteresowanym nauczycielem lub nauczycielką) wspólnie wybierzemy organizację pozarządową do dalszych działań w szkole.
 
2. Szkolenia
Przedstawiciele grona pedagogicznego szkoły wezmą udział w szkoleniu dla nauczycieli, podczas którego zdobędą praktyczną wiedzę na temat rozgrywania gry edukacyjnej i prowadzenia lekcji o działalności stowarzyszeń i fundacji. Nauczyciele wyjdą ze szkolenia z dyplomem poświadczającym zdobyte kwalifikacje oraz gotowymi narzędziami edukacyjnymi. 
 
3. Gra edukacyjna w szkole
Przeszkoleni nauczyciele przeprowadzą dla uczniów i uczennic grę edukacyjną i lekcję wprowadzającą w tematykę działalności organizacji pozarządowych.
 
4. Spotkania z liderami i liderkami lokalnej organizacji pozarządowej. 
W każdej szkole odbędą się dwa spotkania: jedno dedykowane nauczycielomi i nauczycielkom, drugie skierowane do uczniów i uczennic. Działania zakończą się przygotowaniem planu współpracy szkoły i wybranej organizacji na następny rok. Współpraca może zaowocować realizacją wspólnego mini-projektu.
 
5. Każda szkoła otrzyma na koniec honorową tabliczkę “Pozarządownik szkolny”.
 

Formy wsparcia

- indywidualna opieka mentorska dla każdej szkoły przez cały czas trwania programu;
- pomoc w doborze organizacji do współpracy pod kątem aktywności szkoły;
- pomoc w nawiązaniu współpracy z konkretnym NGOsem;
- szkolenie dla nauczycieli z przeprowadzania rozgrywki i lekcji o roli trzeciego sektora;
- 1 komplet gry edukacyjnej o warszawskich organizacjach pozarządowych;
- wsparcie w utworzeniu planu współpracy szkoły na przyszły rok.
 

Kto może się zgłosić i jak?

Zapraszamy wszystkie szkoły ponadpodstawowe (liceum, technikum, szkoła branżowa I stopnia). Do udziału w projekcie szkołę zgłasza dyrekcja lub nauczyciel/nauczycielka (za zgodą dyrekcji).
Projekt będzie trwał do 30.06.2019 r.

Zgłoś się do programu poprzez formularz: 

 

Informacje o Organizatorach

Projekt jest realizowany przez Fundację Pole Dialogu, zajmującą się wspieraniem udziału obywateli w życiu publicznym oraz Centrum Edukacji Obywatelskiej - największą polską organizacją pozarządową sektora edukacji z ponad 20-letnim doświadczeniem we współpracy ze szkołami. 
Fundacja Pole Dialogu powstała w 2011 roku, aby wspierać udział obywateli i obywatelek w życiu publicznym oraz tworzyć narzędzia ułatwiające prowadzenie dialogu. Napęd do działania dają nam ważne społecznie cele oraz radość wynikająca ze wspólnej pracy. Tworzymy pole do prawdziwego dialogu, w którym spotykają się różne punkty widzenia. Projektujemy i prowadzimy konsultacje społeczne i inne procesy partycypacyjne, warsztaty, facylitacje, gry dyskusyjne, spotkania i debaty. Docieramy do wspólnie wyznaczonego celu. Więcej na: poledialogu.org.pl
Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej to niezależna instytucja edukacyjna, działająca od 1994 roku. Upowszechniamy wiedzę, umiejętności i postawy kluczowe dla społeczeństwa obywatelskiego. Wprowadzamy do szkół programy, które pozwalają nauczycielkom i nauczycielom lepiej i skuteczniej uczyć, a młodym ludziom pomagają zrozumieć świat, rozwijają krytyczne myślenie, dają wiarę we własne możliwości, zachęcają do angażowania się w życie publiczne i działania na rzecz innych. Więcej na: ceo.org.pl