Pozarządownik szkolny - informacje o programie

   

 

 

Rozpoczynamy drugą edycję Pozarządownika szkolnego – programu realizowanego w warszawskich szkołach ponadpodstawowych. Program ma na celu rozwijanie wiedzy o III sektorze, wspieranie współpracy szkół z organizacjami pozarządowymi, wzmacnianie zaangażowania społecznego i obywatelskiego wśród uczniów. Organizatorami programu są ponownie: Fundacja Pole Dialogu i Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Obecnie jesteśmy w trakcie rekrutacji szkół do programu!

Pozarządownik to przede wszystkim Wiedza i Narzędzia, które wzmacniają Zaangażowanie.

 • Wiedza, bo uczniowie dowiadują się, jak funkcjonują organizacje pozarządowe w stolicy, jaka jest ich specyfika, obszary działania, różnorodność oraz możliwości współpracy; a nauczyciele otrzymują wsparcie w postaci narzędzi i szkoleń, by móc przekazywać tę wiedzę w angażujący uczniów sposób również po zakończeniu projektu.
 • Narzędzia, w postaci:
  • GRY W ZMIANĘ, dzięki której uczniowie zdobywają wiedzę o III sektorze, a także rozwijają swoje umiejętności komunikacji, argumentacji, współpracy w grupie (każda szkoła otrzymuje 6 egzemplarzy gry),
  • Scenariuszy 2 lekcji – wprowadzającej do gry z instrukcją oraz podsumowującej grę i uzupełniającej wiedzę o III sektorze; w projekcie lekcję podsumowującą prowadzą trenerzy, natomiast scenariusze są udostępniane do późniejszego wykorzystania przez nauczycieli po projekcie.

Z doświadczenia pierwszej edycji wiemy, że formuła gry bardzo angażuje uczniów. Dzięki temu w interesujący dla siebie sposób uczą się o różnorodności III sektora i dowiadują o tym, jak wiele dzieje się w Warszawie i w jak wiele różnych działań mogą się zaangażować. Dyskusja i lekcja uzupełniająca dodatkowo porządkują tę wiedzę i wzmacniają prospołeczne postawy uczniów oraz ich wrażliwość na potrzeby swojej społeczności, a tym samym ich społeczne i obywatelskie zaangażowanie.

 

Działania w projekcie

W tegorocznej edycji projektu przewidziane są 3 ścieżki współpracy:

1. Ścieżka I (podstawowa) obejmuje:

 • szkolenie dla nauczycieli z lekcji wstępnej i gry karcianej „Gra w zmianę”,
 • przeprowadzenie gry karcianej oraz lekcji wstępnej dla uczniów i uczennic przez przeszkolonych nauczycieli,
 • lekcja uzupełniająca, prowadzona przez trenera o sposobie funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz możliwościach włączenia się w ich działanie.
 • przekazanie szkole 6 egzemplarzy gry do własnego użytku oraz scenariuszy obu lekcji, a także przewodnika po ofertach innych programów edukacyjnych organizowanych w Warszawie przez różne organizacje pozarządowe.

2. Ścieżka II (rozszerzona) zawiera wszystkie wskazane w ścieżce I elementy i dodatkowo oferuje:

 • opiekę mentora, który będzie wspierał szkołę podczas wszystkich działań w programie,
 • diagnozę potrzeb i zainteresowań uczniów przeprowadzoną przez mentora, na której podstawie wybrane zostaną organizacje pozarządowe odpowiadające swoim profilem na te potrzeby i zainteresowania uczniów,
 • spotkanie z przedstawicielem organizacji ostatecznie wybranej do współpracy ze szkołą,
 • przeprowadzenie „minidziałania”, czyli wspólnego działania uczniów i organizacji w zaplanowanej i wspólnie wypracowanej formie.

3. Ścieżka III (dodatkowa), do której nabór będzie ogłoszony w późniejszym terminie, obejmuje:

 • dwa otwarte szkolenia dla uczniów i nauczycieli z warszawskich szkół ponadpodstawowych dotyczące funkcjonowania organizacji pozarządowych.

Tematy szkoleń zostaną przedstawione wkrótce.

Aktualnie prowadzony jest nabór do I i II ścieżki.

 

Kto może się zgłosić i jak?

Zapraszamy wszystkie warszawskie szkoły ponadpodstawowe (liceum, technikum, szkoła branżowa). Do udziału w projekcie szkołę zgłasza dyrekcja lub nauczyciel/nauczycielka (za zgodą dyrekcji) przez formularz rekrutacyjny dostępny na stronie: https://bit.ly/2lU4OeM do dnia 15.11.2019. By zgłosić się do programu, należy najpierw założyć konto w Panelu Uczestnika.

Zgłoszenie w formularzu rekrutacyjnym dotyczy ścieżki I i II.

Projekt będzie trwał do 15.06.2020 r. Istnieje możliwość realizacji działania w krótszym terminie.

Liczba miejsc w każdej ścieżce jest ograniczona. Szkoły biorące udział w edycji 2018/2019 nie mogą przystąpić do tegorocznej edycji. 

 

Jeśli mają Państwa pytania, chcieliby Państwo się spotkać i porozmawiać o zasadach programu – serdecznie zapraszamy do kontaktu. Chętnie opowiemy.

INFORMACJE O ORGANIZATORACH 

Projekt jest realizowany przez Fundację Pole Dialogu, zajmującą się wspieraniem udziału obywateli w życiu publicznym oraz Centrum Edukacji Obywatelskiej - największą polską organizacją pozarządową sektora edukacji z ponad 20-letnim doświadczeniem we współpracy ze szkołami. 

 

Kontakt:
Koordynatorka projektu CEO: Anna Wuls, tel.(22) 622 32 39 wew. 219
, anna.wuls@ceo.org.pl 

Koordynatorka projektu FPD: Magda Golan, tel. 693 638 579, m.golan@poledialogu.org.pl 

 

Link do regulaminu projektu: https://bit.ly/2lQG0Vc

 

Program jest realizacją zadania „Pozarządownik szkolny 2.0.”, finansowanego przez miasto stołeczne Warszawa.


 

INFORMACJE O ORGANIZATORACH

 

Fundacja Pole Dialogu powstała w 2011 roku, aby wspierać udział obywateli i obywatelek w życiu publicznym oraz tworzyć narzędzia ułatwiające prowadzenie dialogu. Napęd do działania dają nam ważne społecznie cele oraz radość wynikająca ze wspólnej pracy. Tworzymy pole do prawdziwego dialogu, w którym spotykają się różne punkty widzenia. Projektujemy i prowadzimy konsultacje społeczne i inne procesy partycypacyjne, warsztaty, facylitacje, gry dyskusyjne, spotkania i debaty. Docieramy do wspólnie wyznaczonego celu. Więcej na: poledialogu.org.pl 

 

Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej to niezależna instytucja edukacyjna, działająca od 1994 roku. Upowszechniamy wiedzę, umiejętności i postawy kluczowe dla społeczeństwa obywatelskiego. Wprowadzamy do szkół programy, które pozwalają nauczycielkom i nauczycielom lepiej i skuteczniej uczyć, a młodym ludziom pomagają zrozumieć świat, rozwijają krytyczne myślenie, dają wiarę we własne możliwości, zachęcają do angażowania się w życie publiczne i działania na rzecz innych. Więcej na: ceo.org.pl