Pozarządownik szkolny - informacje o programie

   

 

POSTAW PIERWSZE KROKI Z ORGANIZACJĄ POZARZĄDOWĄ!

 

Zapraszamy do udziału w programie Pozarządownik szkolny!

 

Pozarządownik szkolny to program skierowany do warszawskich szkół ponadpodstawowych, w którym promujemy wiedzę dotyczącą III sektora oraz wspieramy placówki edukacyjne w nawiązywaniu współpracy z lokalnymi organizacjami pozarządowymi. Organizatorami programu są Fundacja Pole Dialogu i Centrum Edukacji Obywatelskiej. Obecnie realizujemy drugą edycję projektu, zapoczątkowanego w roku szkolnym 2018/2019. Program finansowany jest ze środków m. st. Warszawa.

 

Pozarządownik oferuje gotowe narzędzia do wykorzystania, m.in.: 

 • grę karcianą, której celem jest zapoznanie z różnorodnością organizacji oraz pokazanie, jak działa NGO, pokazanie uczniom dobrych praktyk działań organizacji w trzecim sektorze poprzez angażujące doświadczenie;

 • scenariusze lekcji, podzielone na lekcję wstępną, w której uczniowie poznają podstawowe pojęcia dotyczące NGO oraz lekcję rozszerzoną, podczas której uczniowie będą zgłębiać zasady funkcjonowania organizacji pozarządowych z formalnej strony oraz w jaki sposób mogą włączyć się w ich działania.

AKTYWNI W MIEŚCIE

Według “Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020” Warszawa jako miasto posiada możliwość skupiania kapitału ludzkiego, gdzie wyzwaniem jest wykorzystanie go w procesie edukacyjnym. Miasto ma szansę prowadzić skuteczne działania podnoszące kapitał społeczny miasta. Pozarządownik ma na celu wzmacnianie kompetencji społecznych poprzez wspólne działanie placówek edukacyjnych z organizacjami pozarządowymi. 

WSPÓŁPRACA  Z NGO TO NOWE MOŻLIWOŚCI

Projekty realizowane we współpracy z organizacjami pozarządowymi rozwijają w uczniach i uczennicach postawy prospołeczne. Uczestnicy uczą się działać dla środowiska lokalnego, podejmować wolontariat i współpracować. Uczniowie mogą rozwijać swoje pasje i zainteresowania na wielu polach: naukowym, artystycznym, sportowym, itp.

KORZYŚCI DLA SZKOŁY:

- nowa wiedza dla uczniów i uczennic - uczniowie dowiedzą się, jak funkcjonują organizacje pozarządowe w stolicy,  jaka jest ich specyfika, różnorodność oraz możliwości;

- rozwój postaw obywatelskich, pasji i umiejętności - uczniowie wspólnie z wybranymi organizacjami pozarządowymi będą mogli zrealizować swoje własne mini działania;

- rozwój dla nauczycieli i nauczycielek - poprzez szkolenie zostaną przygotowani do przekazywania wiedzy o trzecim sektorze w ciekawy sposób oraz otrzymają wsparcie w postaci gotowych narzędzi (gra edukacyjna, scenariusz lekcji);

- nawiązanie współpracy z jednym z NGOsów (dla części szkół) - wesprzemy szkołę w stworzeniu lokalnego partnerstwa z organizacją pozarządową, której profil działalności odpowiada na analizę potrzeb szkoły;

- wyróżnienie szkół - każdy nauczyciel biorący udział w programie otrzyma poświadczenie zdobycia nowych kompetencji, a szkoła uzyska zaświadczenie o zrealizowanym projekcie. 


 

DZIAŁANIA W PROJEKCIE

W tegorocznej edycji projektu przewidziane są 3 ścieżki współpracy. 

 

 1. Ścieżka I (podstawowa) obejmuje:

 • szkolenie dla nauczycieli (październik/ listopad) z lekcji wstępnej i gry karcianej „Gra w zmianę” podczas którego nauczyciele otrzymają scenariusz lekcji wstępnej,

 • przeprowadzenie gry karcianej oraz lekcji wstępnej dla uczniów i uczennic przez przeszkolonych nauczycieli,

 • lekcję uzupełniającą, prowadzoną przez trenera o sposobie funkcjonowania poszczególnych organizacji, ich zasadach działania oraz możliwościach włączenia się w ich działanie. 

 • przekazanie ok. 6 egzemplarzy gry do własnego użytku,

 • przekazanie przewodnika po ofertach programów edukacyjnych.

 

 1. Ścieżka II zawiera wszystkie wskazane w ścieżce I elementy jest rozszerzeniem ścieżki pierwszej i dodatkowo obejmuje: 

 • opiekę mentora, który będzie wspierał szkołę podczas wszystkich działań w programie;

 • diagnozę potrzeb i zainteresowań uczniów, którą przeprowadza mentor razem z nauczycielem przygotowanym narzędziem diagnostycznym. Na podstawie zebranych wniosków koordynatorzy wraz z nauczycielem oraz mentorem wybierają dla uczniów organizację odpowiadającą ich potrzebom;

 • tzw. „minidziałanie”, czyli formę współpracy angażującej do działania pracowników organizacji, uczniów i nauczycieli. Forma działania nie będzie narzucona.

 

 1. Ścieżka III określana jako „działania dodatkowe” obejmuje:

 • dwa działania otwarte w postaci dwóch szkoleń wspierających dotyczących organizacji pozarządowych z otwartą rekrutacją dla wszystkich uczniów i nauczycieli z warszawskich szkół ponadpodstawowych. 

Tematy szkoleń zostaną przedstawione wkrótce. Do ścieżki III obowiązuje osobna rekrutacja. 

 

Aktualnie prowadzony jest nabór do I i II ścieżki. W późniejszym terminie zostanie ogłoszony nabór do ścieżki III. 

 

KTO MOŻE SIĘ ZGŁOSIĆ I JAK?

Zapraszamy wszystkie warszawskie szkoły ponadpodstawowe (liceum, technikum, szkoła branżowa). Do udziału w projekcie szkołę zgłasza dyrekcja lub nauczyciel/nauczycielka (za zgodą dyrekcji) przez formularz rekrutacyjny dostępny na stronie: https://bit.ly/2lU4OeM 

do dnia 04.10.2019 

Zgłoszenie w formularzu rekrutacyjnym dotyczy ścieżki I i II.

 

Projekt będzie trwał do 15.06.2020 r. Istnieje możliwość realizacji działania w krótszym terminie. 

Liczba miejsc w każdej ścieżce jest ograniczona. Szkoły biorące udział w edycji 2018/2019 nie mogą przystąpić do tegorocznej edycji.  

 

INFORMACJE O ORGANIZATORACH 

Projekt jest realizowany przez Fundację Pole Dialogu, zajmującą się wspieraniem udziału obywateli w życiu publicznym oraz Centrum Edukacji Obywatelskiej - największą polską organizacją pozarządową sektora edukacji z ponad 20-letnim doświadczeniem we współpracy ze szkołami. 

 

Kontakt:
Koordynatorka projektu CEO: Anna Wuls, tel. 667 257 547,
anna.wuls@ceo.org.pl 

Koordynatorka projektu FPD: Magda Golan, tel. 693 638 579, m.golan@poledialogu.org.pl 

 

Link do regulaminu projektu: 

 

Program jest realizacją zadania „Pozarządownik szkolny 2.0.”, finansowanego przez miasto stołeczne Warszawa.


 

INFORMACJE O ORGANIZATORACH

 

Fundacja Pole Dialogu powstała w 2011 roku, aby wspierać udział obywateli i obywatelek w życiu publicznym oraz tworzyć narzędzia ułatwiające prowadzenie dialogu. Napęd do działania dają nam ważne społecznie cele oraz radość wynikająca ze wspólnej pracy. Tworzymy pole do prawdziwego dialogu, w którym spotykają się różne punkty widzenia. Projektujemy i prowadzimy konsultacje społeczne i inne procesy partycypacyjne, warsztaty, facylitacje, gry dyskusyjne, spotkania i debaty. Docieramy do wspólnie wyznaczonego celu. Więcej na: poledialogu.org.pl 

 

Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej to niezależna instytucja edukacyjna, działająca od 1994 roku. Upowszechniamy wiedzę, umiejętności i postawy kluczowe dla społeczeństwa obywatelskiego. Wprowadzamy do szkół programy, które pozwalają nauczycielkom i nauczycielom lepiej i skuteczniej uczyć, a młodym ludziom pomagają zrozumieć świat, rozwijają krytyczne myślenie, dają wiarę we własne możliwości, zachęcają do angażowania się w życie publiczne i działania na rzecz innych. Więcej na: ceo.org.pl