Informacje

Zapraszamy do czwartej edycji ogólnopolskiego programu "Szkoła Demokracji", którego celem jest zwiększenie udziału uczniów i uczennic w życiu szkoły oraz wzmocnienie samorządności uczniowskiej. 

REKRUTACJA TRWA I ZAKOŃCZY SIĘ 30 WRZEŚNIA 2018 ROKU NA STRONIE https://glowna.ceo.org.pl/rekrutacja.

W ramach programu wspieramy merytorycznie szkoły, które chcą poprawić swoje funkcjonowanie w tym obszarze i przyznajemy certyfikat, aby promować dobre praktyki szkolnej demokracji. 

 
 

Bazując na 11 latach pracy z liderami i liderkami oraz opiekunami i opiekunkami samorządów uczniowskich oraz współpracy z kilkunastoma organizacjami w ramach Koalicji na rzecz Samorządów Uczniowskich, wypracowaliśmy zestaw kryteriów, które są kluczowe do istnienia w szkole dobrych warunków do rozwoju samorządności i partycypacji uczniowskiej, a także kształtowania postawy obywatelskiej uczniów i uczennic. 

Kryteria zawierają się w 5 obszarach. Zgłaszając się do programu szkoła deklaruje wolę wprowadzania zmian, prowadzących do osiągnięcia poniższych kryteriów. Certyfikat otrzymają szkoły, które udokumentują, że kryteria zostały spełnione.

Korzyści z wzięcia udziału w programie:

 • weryfikacja, jak funkcjonuje samorząd uczniowski i jak otwarta na działania młodzieży jest Twoja szkoła;
 • stworzenie szkoły bardziej przyjaznej dla aktywności uczniów i uczennic;
 • skuteczne wprowadzenie standardów demokratycznych w szkole;
 • możliwość rozwijania w uczniach i uczennicach postawy obywatelskiej, uczenia ich współdecydowania i dbania o swoje najbliższe otoczenie – teraz i w przyszłości; 
 • zwiększenie wiedzy i umiejętności w zakresie wspierania działań samorządu uczniowskiego;
 • po spełnieniu wszystkich kryteriów, szkoła uzyska certyfikat "Szkoła Demokracji" potwierdzający wysoki standard szkolnej demokracji.

Zadania zespołu szkolnego:

 • wzięcie udziału w szkoleniu; 
 • zaplonowanie działań; 
 • realizacja działań;
 • opublikowanie relacji z każdego obszaru oraz diagnozy na platformie www.szkolademokracji2018.ceo.org.pl;
 • kontakt z koordynatorami programu. 

Każda szkoła otrzyma: 

 • materiały merytoryczne dotyczące każdego obszaru składające się z opisu obszaru, dobrych praktyk, kryteriów, wskazówek co można zrobić, aby spełnić kryteria, wskazówek dla nauczycieli, nauczycielek oraz uczniów i uczennic;
 • wsparcie koordynatorów: 
  • możliwość konsultacji pomysłów; 
  • do relacji z każdego obszaru koordynator/koordynatorka udzieli informację zwrotną z informacjami: czy szkoła spełnia kryteria oraz wskazówkami, jak dalej rozwijać funkcjonowanie szkoły w danym obszarze;
 • dostęp do platformy łączącej szkoły. 

Przystąpienie do programu

Do programu może zgłosić się każda szkoła, jednak materiały merytoryczne zostały przygotowane z myślą o szkołach ponadpodstawowych. Do udziału w programie konieczna jest zgoda dyrekcji szkoły, która powinna zostać skonsultowana z radą pedagogiczną i samorządem uczniowskim, ponieważ działania będą dotyczyć całej społeczności szkolnej. 

Do programu szkołę zgłasza nauczyciel/nauczycielka poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie https://glowna.ceo.org.pl/rekrutacja. Nauczyciel/nauczycielka zgłasza swój udział w programie oraz 2-4 uczniów/uczennic. 

Udział w programie jest bezpłatny.

Limit szkół w programie wynosi 100. 

Terminarz programu:

 • do 30 września 2018 r. - zgłoszenia do programu poprzez wypełnienie formularza: https://spolecznosc.ceo.org.pl/programRegister/programRegister.xhtml?faces-redirect=true&id=359
 • Do 30 listopada 2018 r. – termin umieszczenia relacji z pierwszego, wybranego wyzwania
 • Do 14 stycznia 2019 r. – termin umieszczenia relacji z min. dwóch wybranych wyzwań
 • Do 28 lutego 2019 r. - termin umieszczenia relacji z min. trzech wybranych wyzwań
 • Do 30 kwietnia 2019 r. - termin umieszczenia relacji z min. 5 wyzwań (po jednym z każdego obszaru)
 • Do 12 maja 2019 r. – ostateczna informacja do szkół o przyznaniu lub nieprzyznaniu certyfkatu
 • Do 30 maja 2019 r. – wysyłka certyfikatów „Szkoła Demokracji” edycji 2018/19 do szkół

 

Opisy obszarów ceryfikatu "Szkoła Demokracji"

WYBORY I KWESTIE FORMALNe

W szkole odbywają się wybory zgodne z demokratycznymi zasadami (powszechne, równe, bezpośrednie, w tajnym głosowaniu), wszyscy uczniowie i uczennice mają czynne i bierne prawa wyborcze.

Uczniowie i uczennice znają swoich kandydatów, kandydatki i ich programy.

KOMUNIKACJA I MEDIA

Uczniowie i uczennice mogą inicjować powstawanie i prowadzić szkolne media, istnieje min. jeden środek przekazu dla społeczności uczniowskiej. Władze SU i dyrekcja dbają o to, żeby wszyscy mogli łatwo się z nimi komunikować. 

DZIAŁANIA UCZNIÓW

Władze SU są niezależne oraz samodzielne w planowaniu i realizacji swoich przedsięwzięć, przynajmniej raz w trakcie kadencji zbierają informacje o potrzebach
i pomysłach uczniów i uczennic, uwzględniają je w planowaniu swoich działań. Uczniowie i uczennice mogą liczyć na pomoc władz SU i szkoły w realizacji swoich pomysłów.

PODEJMOWANIE DECYZJI

Istotne decyzje dotyczące uczniów i uczennic są podejmowane w drodze konsultacji
lub współdecydowania. Ważne dokumenty szkolne są konsultowane z reprezentantami SU. Przedstawiciele uczniów, nauczycieli i rodziców spotykają się regularnie.

UCZENIE SIĘ I NAUCZANIE

Kryteria oceniania są znane i rozumiane przez uczniów. Wewnątrzszkolny system oceniania został poddany konsultacjom z uczniami i uczennicami. Nauczyciele
i nauczycielki włączają uczniów i uczennice w proces oceniania i udzielania informacji zwrotnej.

 
 
 
 
Przed udziałem zapoznaj się w regulaminem programu. 
 
Kontakt
Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania! Napisz do nas: szkola.demokracji@ceo.org.pl.
Lub zadzwoń: Michał Tragarz lub Uszula Borkowska (22) 825 05 50 wew. 114/203