Informacje

Zapraszamy do ogólnopolskiego programu "Szkoła Demokracji", którego celem jest zwiększenie udziału uczniów i uczennic w życiu szkoły oraz wzmocnienie samorządności uczniowskiej. 

REKRUTACJA TRWA I ZAKOŃCZY SIĘ 30 WRZEŚNIA 2019 ROKU. PIERWSZYM ETAPEM REKRUTACJI JEST WYPEŁNIENIE FORMULARZA DOSTĘPNEGO NA STRONIE:  https://rejestracja.ceo.org.pl/content/rejestracja-do-programu-szkola-demokracji

W ramach programu wspieramy merytorycznie szkoły, które chcą poprawić swoje funkcjonowanie w tym obszarze i przyznajemy certyfikat, aby promować dobre praktyki szkolnej demokracji. 

 
 

Bazując na 11 latach pracy z liderami i liderkami oraz opiekunami i opiekunkami samorządów uczniowskich oraz współpracy z kilkunastoma organizacjami w ramach Koalicji na rzecz Samorządów Uczniowskich, wypracowaliśmy zestaw kryteriów, które są kluczowe do istnienia w szkole dobrych warunków do rozwoju samorządności i partycypacji uczniowskiej, a także kształtowania postawy obywatelskiej uczniów i uczennic. 

Kryteria zawierają się w 5 obszarach. Zgłaszając się do programu szkoła deklaruje wolę wprowadzania zmian, prowadzących do osiągnięcia poniższych kryteriów. Certyfikat otrzymają szkoły, które udokumentują, że kryteria zostały spełnione.

Korzyści z wzięcia udziału w programie:

 • weryfikacja, jak funkcjonuje samorząd uczniowski i jak otwarta na działania młodzieży jest Twoja szkoła;
 • stworzenie szkoły bardziej przyjaznej dla aktywności uczniów i uczennic;
 • skuteczne wprowadzenie standardów demokratycznych w szkole;
 • możliwość rozwijania w uczniach i uczennicach postawy obywatelskiej, uczenia ich współdecydowania i dbania o swoje najbliższe otoczenie – teraz i w przyszłości; 
 • zwiększenie wiedzy i umiejętności w zakresie wspierania działań samorządu uczniowskiego;
 • rozwój umiejętności liderskich poprzez szkolenia dla uczestników programu;
 • po spełnieniu wszystkich kryteriów, szkoła uzyska certyfikat "Szkoła Demokracji" potwierdzający wysoki standard szkolnej demokracji.

Zadania zespołu szkolnego:

 • Uczestniczenie w dwudniowej inauguracji 25-26.10.2019 r. w Warszawie, brak uczestnictwa w inauguracji oznacza rezygnację z udziału w projekcie;
 • Zapoznanie z Przewodnikiem „Szkoła Demokracji. Przewodnik po programie.”, zawierającym podstawowe informacje o programie i zadania dla uczestników. Dostępny jest tutaj: https://szkolademokracji2018.ceo.org.pl/sites/szkolademokracji2018.ceo.org.pl/files/szkola_demokracji_2019_0.pdf;
 • Współpraca (kontakt) z przydzielonym dla szkoły Mentorem i koordynatorem programu, w tym wzięcie udziału w jednej wizytacji – spotkaniu Mentora w szkole;
 • Wybrania wspólnie z Zespołem wyzwań do zrealizowania i przygotowania Planu poszczególnych działań;
 • Zrealizowanie w swojej szkole przez Zespół 5 wyzwań z 5 różnych obszarów – Wybory i kwestie formalne, Komunikacja i media, Działania uczniów i uczennic, Podejmowanie decyzji oraz Uczenie się i nauczanie (po jednym wyzwaniu z każdego obszaru). Wyzwania mają być przeprowadzone według kryteriów podanych w Przewodniku;
 • Zamieszczenie relacji z wyzwań na platformie www.szkolademokracji.ceo.org.pl;
 • Udział w maksymalnie 3 wybranych szkoleniach rozwijających umiejętności liderskie;
 • Udział w podsumowaniu programu – prezentacji projektów, która odbędzie się w czerwcu 2020 r. w Warszawie;
 • Kontakt z koordynatorami.

Każda szkoła otrzyma: 

 • materiały merytoryczne dotyczące każdego obszaru składające się z opisu obszaru, dobrych praktyk, kryteriów, wskazówek co można zrobić, aby spełnić kryteria, wskazówek dla nauczycieli, nauczycielek oraz uczniów i uczennic (Przewodnik po programie);
 • wsparcie mentora/mentorki: 
  • możliwość konsultacji Planu pracy, a także innych działań;
  • do relacji z każdego obszaru koordynator/koordynatorka udzieli informację zwrotną z informacjami: czy szkoła spełnia kryteria oraz wskazówkami, jak dalej rozwijać funkcjonowanie szkoły w danym obszarze;
  • co najmniej jedna wizyta w szkole obejmująca spotkanie z zespołem;
 • dostęp do platformy łączącej szkoły;
 • dwudniowe szkolenie wprowadzające z zakresu aktywności społecznej i obywatelskiej organizowane w terminie 25-26.10.2019 r. w Warszawie, będące jednocześnie inauguracją Programu. Organizatorzy zapewniają Uczestnikom: materiały szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdów i noclegi (dla osób z miejscowości oddalonych od Warszawy o min. 50 km) oraz wyżywienie (przerwy kawowe, obiady, kolacje);
 • wsparcie koordynatorów: możliwość konsultacji i newsletter;
 • możliwość udziału w 3 wybranych szkoleniach rozwijających umiejętności liderskie dla każdego uczestnika (członka Zespołu).
 • możliwość udziału w prezentacji projektów w czerwcu 2020 r.;
 • możliwość udziału w Letniej Szkoły Demokracji w wakacje 2020 r. – tygodniowego szkolenia dla wyróżniających się uczestników (16 osób). Do udziału zostanie zaproszonych 16 osób, które prześlą swoje zgłoszenia i w trakcie poprzedniego roku szkolnego wykonały wszystkie założone w projekcie działania w sposób wyróżniający się. Organizatorzy zapewniają Uczestnikom: materiały szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdów do wysokości 70,00 zł, noclegi oraz wyżywienie (przerwy kawowe, obiady, kolacje). j. Promocji Programu w mediach. k. Redagowania newslettera wysyłanego do Uczestników Programu. l. Przygotowania i przekazania po zakończeniu realizacji Programu: certyfikatów dla Uczestników.

Dla kogo dedykowany jest program?

Do programu może zgłosić się każda szkoła. Do udziału w programie konieczna jest zgoda dyrekcji szkoły, która powinna zostać skonsultowana z radą pedagogiczną i samorządem uczniowskim, ponieważ działania będą dotyczyć całej społeczności szkolnej. Program jest skierowany do uczniów i uczennic w wieku 14–19 lat uczęszczających do szkół podstawowych i ponadpodstawowych, członków władz samorządów uczniowskich. Z każdej szkoły może zgłosić się jeden zespół, składający się z minimum 3 a maksimum 6 uczniów/uczennic – Uczestników Projektu oraz 1 nauczycielki/nauczyciela.

 

Warunkami przyjęcia do Programu są:

a. Zapoznanie się z Regulaminem dostępnym na stronie: https://samorzad.ceo.org.pl/sites/samorzad.ceo.org.pl/files/regulamin_sd_2019_2020_vobowiazujaca.pdf i akceptacja wszystkich jego postanowień.

b. Wypełnienie wstępnego formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie: https://rejestracja.ceo.org.pl/content/rejestracja-do-programu-szkola-demokracji.

c. Po potwierdzeniu przez Organizatorów udziału zespołu szkolnego w projekcie Uczestnicy są zobowiązani do wypełnienia i dostarczenia do Organizatora do dnia 2.10.2019: – wydruku pełnego formularza rejestracyjnego i deklaracji uczestnictwa każdego Uczestnika - stanowi on załącznik nr 1 do Regulaminu. W przypadku osób niepełnoletnich dokument podpisuje również rodzic/opiekun prawny. - oświadczenia Uczestnika Projektu - stanowi on załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. W przypadku osób niepełnoletnich dokument podpisuje również rodzic/ opiekun prawny.

d. Brak otrzymania przez Organizatora kompletu wypełnionych i podpisanych przez uczestników i opiekunów prawnych dokumentów jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w Programie. 

Udział w programie jest bezpłatny.

Limit szkół w programie wynosi 100. 

 

Terminarz programu:

 • Do 30 września 2019 r. - zgłoszenia do programu poprzez wypełnienie formularza: https://rejestracja.ceo.org.pl/content/rejestracja-do-programu-szkola-demokracji UWAGA: Obowiązuje kolejność zgłoszeń! Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia rekrutacji w przypadku wyczerpania limitu maks. 100 miejsc (rozumianych jako 100 szkół).
 • Do 2 października – termin na nadesłanie do Organizatorów uzupełnionej i podpisanej przez Uczestników oraz ich opiekunów prawnych oryginalnych wersji formularza zgłoszeniowego, deklaracji uczestnictwa oraz oświadczenia.
 • Do 7 października – wysyłka Przewodników po programie do szkół zakwalifikowanych do programu.
 • Do 25 października – zapoznanie się Zespołu z Przewodnikiem po programie oraz wstępne rozpoznanie sytuacji w szkole na podstawie otrzymanych materiałów.
 • 25-26 października – udział Zespołu w inauguracji programu – w tym w szkoleniu wprowadzającym oraz warsztatach
 • Do 8 listopada – termin wybrania przez Zespół wyzwań do realizacji i stworzenia planu ich wdrażania.
 • Do 15 listopada  – informacja zwrotna od Mentora w sprawie wybranych wyzwań i planu przedstawionego przez Zespół. Po akceptacji przez Mentora Zespół może przystąpić do realizacji wyzwań.
 • Listopad 2019 – kwiecień 2020 – wizyta Mentora w szkole podczas, której odbędzie się spotkanie z Zespołem.
 • Do 6 grudnia - umieszczenie na platformie relacji z pierwszego, wybranego wyzwania - do 20 grudnia komentarz Mentora
 • Do 20 stycznia 2020 r. – umieszczenie na platformie drugiej relacji - do 7 marca komentarz.
 • Do 28 lutego – termin umieszczenia na platformie relacji z trzeciego wybranego wyzwania - do 3 marca komentarz.
 • Do 27 marca - termin umieszczenia na platformie relacji z czwartego wybranego wyzwania– do 10 kwietnia komentarz.
 • Do 30 kwietnia 2020 - termin umieszczenia 5 RELACJI czyli termin dodania ostatniej relacji z 5 wyzwania – do 15 maja komentarz.
 • Do 30 maja – ostateczna informacja do szkół o przyznaniu lub nieprzyznaniu certyfikatu.
 • Czerwiec 2020 r. – udział Uczestników w Podsumowaniu programu w Warszawie. Podczas Zakończenia zostaną wręczone certyfikaty, dyplomy i zaświadczenia.

 

Opisy obszarów ceryfikatu "Szkoła Demokracji"

WYBORY I KWESTIE FORMALNE

W szkole odbywają się wybory zgodne z demokratycznymi zasadami (powszechne, równe, bezpośrednie, w tajnym głosowaniu), wszyscy uczniowie i uczennice mają czynne i bierne prawa wyborcze.

Uczniowie i uczennice znają swoich kandydatów, kandydatki i ich programy.

KOMUNIKACJA I MEDIA

Uczniowie i uczennice mogą inicjować powstawanie i prowadzić szkolne media, istnieje min. jeden środek przekazu dla społeczności uczniowskiej. Władze SU i dyrekcja dbają o to, żeby wszyscy mogli łatwo się z nimi komunikować. 

DZIAŁANIA UCZNIÓW

Władze SU są niezależne oraz samodzielne w planowaniu i realizacji swoich przedsięwzięć, przynajmniej raz w trakcie kadencji zbierają informacje o potrzebach
i pomysłach uczniów i uczennic, uwzględniają je w planowaniu swoich działań. Uczniowie i uczennice mogą liczyć na pomoc władz SU i szkoły w realizacji swoich pomysłów.

PODEJMOWANIE DECYZJI

Istotne decyzje dotyczące uczniów i uczennic są podejmowane w drodze konsultacji
lub współdecydowania. Ważne dokumenty szkolne są konsultowane z reprezentantami SU. Przedstawiciele uczniów, nauczycieli i rodziców spotykają się regularnie.

UCZENIE SIĘ I NAUCZANIE

Kryteria oceniania są znane i rozumiane przez uczniów. Wewnątrzszkolny system oceniania został poddany konsultacjom z uczniami i uczennicami. Nauczyciele
i nauczycielki włączają uczniów i uczennice w proces oceniania i udzielania informacji zwrotnej.

 
 
 
 
Przed udziałem zapoznaj się w regulaminem programu. 
 
Kontakt
Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania! Napisz do nas: szkola.demokracji@ceo.org.pl.
Lub zadzwoń: Michał Tragarz lub Urszula Borkowska (22) 825 05 50 wew. 114/203