Informacje

Koalicja to nieformalne zrzeszenie 11 organizacji pozarządowych, powstałe z inicjatywy Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej 30 stycznia 2012 roku. Celem działania koalicji jest wzmocnienie pozycji polskich samorządów uczniowskich poprzez:


• zapewnienie każdemu uczniowi i każdej uczennicy możliwości wyboru swoich przedstawicieli w samorządzie uczniowskim w demokratycznych wyborach;
• zapewnienie samorządom uczniowskim prawa do rzeczywistego wpływu na życie szkoły;
• uporządkowanie prawa oświatowego w zakresie samorządności uczniowskiej;
• podnoszenie świadomości na temat znaczenia samorządu uczniowskiego w środowisku oświatowym.


Inicjatorem powstania koalicji jest Centrum Edukacji Obywatelskiej, a organizacje, które przystąpiły do koalicji to:


• Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej
• Instytut Spraw Publicznych
• Fundacja Edukacji dla Demokracji
• Stowarzyszenie Rodzice w Edukacji
• Fundacja Civis Polonus
• Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”
• Polska Fundacja im. Roberta Schumana
• Polska Rada Organizacji Młodzieżowych
• Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży.