Samorządność zaczyna się w toalecie

Badania opisane w niniejszym raporcie zostały wykonane na zlecenie powstałej w styczniu 2012 roku Koalicji na rzecz Samorządów Uczniowskich, która zrzesza 11 organizacji pozarządowych z całej Polski. Miały one na celu dokonanie diagnozy obecnego stanu samorządności uczniowskiej, głównych problemów, z któ- rymi borykają się samorządy uczniowskie, jak również sprawdzenie, na ile proponowane przez członków Koalicji rozwiązania pokrywają się z potrzebami i pomysłami uczniów. Badanie nie ma charakteru reprezentatywnego, jednak jego wyniki pokazują pewne symptomy, na które warto zwrócić szczególną uwagę projektując działania ukierunkowane na wsparcie samorządów uczniowskich. W raporcie często stosuję skrót SU, który należy rozumieć jako samorząd uczniowski. Pisząc o osobach biorących w badaniu używam rodzaju męskiego w stosunku do grup różnopłciowych. Czytając zatem o badanych uczniach lub nauczycielach proszę mieć na uwadze, że chodzi o uczniów i uczennice, nauczycielki i nauczycieli, dyrektorów i dyrektorki. Formułę taką przyjęłam ze względu na pojawiające się niekiedy trudności w skonstruowania jasnego zdania przy zastosowaniu obu form (np. uczestnicy i uczestniczki).