Rola opiekuna w realizacji działań uczniowskich

Po ustaleniu ogólnego planu pracy na cały rok szkolny, warto każde z większych działań również traktować projektowo.
Co to oznacza w praktyce? Każde z tych działań powinno:

 • mieć ustalony cel lub cele;
 • być realizowane przez zespół;
 • być oparte o wcześniejsze rozpoznanie potrzeb i zasobów;
 • być zaplanowane i realizowane według planu, mieć ściśle określony początek i koniec.

Każdy z projektów należy realizować etapami, dbajac o zachowanie tej samej ich kolejności. Niżej przedstawiamy te etapy, wraz z krótkim opisem roli, jaką na każdym z nich powinien pełnić opiekun.


Krok 1 – Zdobywanie informacji o potrzebach i zasobach

Rola opiekuna:

 • Pomaga sprecyzować temat badania, grupę badawczą (osoby badane) i zdecydować się na najbardziej odpowiednią metodę.
 • Wspiera uczniów w przygotowaniu narzędzi badawczych.
 • Pomaga uczniom przeprowadzić badanie (przeprowadzenie ankiety w trakcie lekcji, uzyskanie zgody dyrekcji na umieszczenie ściennego forum na szkolnym korytarzu, itp.)
 • Pomaga podsumować badanie i wyciągnąć wnioski z wyników.
   

Krok 2 – Określenie celów i wybór pomysłów na działania

Rola opiekuna:

 • Pilnuje, żeby cele działań były właściwie określone nie pokrywały się z działaniami i spełniały kryteria SMART.
 • Proponuje formę wyboru pomysłów na działania dyskusję, forum ścienne, czy inne formy, dbając o to, żeby pomysły na działania były konsultowane z całym samorządem uczniowskim, czyli ze wszystkimi uczniami szkoły.
 • Pomaga uczniom określić realność poszczególnych pomysłów – możliwości czasowe i dostępność zasobów koniecznych do ich realizacji.
   

Krok 3 – Planowanie działań

Rola opiekuna:

 • Proponuje uczniom formę pracy nad planowaniem.
 • Czuwa, aby podczas planowania wypisać wszystkie czynności potrzebne do realizacji projektu.
 • Upewnia się, że uczniowie wyznaczyli do każdego zadania osobę odpowiedzialną oraz określili termin jego wykonania.
 • Sprawdza realność planów – zarówno pod względem czasu potrzebnego na ich wykonanie, jak i możliwości wykonawców.
   

Krok 4 – Poszukiwanie sojuszników

Rola opiekuna:

 • Jest łącznikiem pomiędzy uczniami i dyrekcją, pomaga skontaktować się z potencjalnymi sojusznikami.
 • Wspiera uczniów w czasie przygotowania do rozmowy z potencjalnym sojusznikiem (pomaga przygotować argumenty; daje wskazówki, jak się zachowywać i na co zwrócić uwagę).
 • Może, na prośbę uczniów, brać udział w rozmowach czy negocjacjach z potencjalnymi sojusznikami.
 • Wspiera działania uczniów poprzez lobbowanie na rzecz ich projektu u dyrekcji, wśród rady pedagogicznej, rady rodziców.
   

Krok 5 – Realizacja działań

Rola opiekuna:

 • Pozwala uczniom działać samodzielnie – również ponosić porażki!
 • Pomaga w pozyskaniu niezbędnych pozwoleń na działanie.
 • Czuwa nad tym, by prace wykonywane były zgodnie z harmonogramem.
 • Docenia zaangażowanie uczniów i zwraca uwagę na niedociągnięcia (udziela konstruktywnej informacji zwrotnej, ale nie krytykuje i nie wyręcza w działaniu).
 • Motywuje uczniów.
 • Pomaga w prowadzeniu dokumentacji, jeśli taka jest konieczna.
   

Krok 6 – Ewaluacja

Rola opiekuna:

 • Tłumaczy sens ewaluacji.
 • Pomaga wymyślić metody ewaluacji projektu (np. pytania: czego się nauczyłem? jak nam się pracowało? co się zmieniło?)
 • Wspiera uczniów w wyciąganiu wniosków z ich sukcesów i porażek
Icons made by Payungkead from www.flaticon.com