Konsultowanie krok po kroku - wewnątrzszkolny system oceniania!

Konsultowanie to proces, w którym organ/instytucja podejmująca decyzję zasięga opinii osób/grup, których decyzja ma dotyczyć.
Wewnątrzszkolny system oceniania to dokument uchwalany przez radę pedagogiczną ale w istotny sposób dotyczy uczniów. Dlatego jego zapisy powinny być z nimi konsultowane – proces konsultacji może dotyczyć konkretnych zapisów lub całego dokumentu.

Wyznaczniki dobrego procesu konsultowania:

 • możliwość udziału w konsultacjach mają wszyscy zainteresowani (uczniowie szkoły)
 • forma konsultacji jest dostosowana do ich celu i potrzeb odbiorców
 • uczestnicy konsultacji mają zapewnioną wiedzę odpowiednią do świadomego udziału w konsultacjach
 • organizator zapewnia odpowiednie warunki (czas, miejsce, materiały) do tego żeby konsultacje mogły się odbyć  i każdy z uczestników miał możliwość wyrażenia swojego zdania
 • rzetelne poinformowanie o decyzji podjętej w wyniku konsultacji
 1. Co będziemy konsultować?
  W przypadku złożonych dokumentów takich jak WSO, statut szkoły czy regulamin samorządu uczniowskiego, które mogą a nawet powinny być konsultowane z uczniami, istotna jest decyzja czego będą dotyczyć konsultacje. Dobrze ograniczyć je do konkretnych, kontrowersyjnych lub istotnych dla uczniów zapisów.
  Konsultacje mogą dotyczyć gotowych pomysłów (czyli np. przygotowanej propozycji zmiany w WSO) lub służyć poszukiwaniu rozwiązań (czyli np. identyfikacja zapisów WSO, które nie odpowiadają uczniom i pomysły na to jak je zmienić).
 2. Poinformowanie!
  Wszyscy uczniowie i nauczyciele powinni być odpowiednio wcześniej poinformowani o tym, że proces konsultowania będzie się odbywał i czego dotyczył oraz jakie będą jego zasady. Dla uczniów warto przygotować przystępne i zrozumiałe materiały, które również będą zachęcać do wzięcia udziału w konsultacjach.  Istotne jest żeby wszyscy wiedzieli jakich zapisów WSO dotyczą konsultacje, jakie są możliwe opcje i rozwiązania, jakie konsekwencje dla uczniów mają dane zapisy.
  Przygotujcie materiały na stronę szkoły, facebooka, tablice informacyjne w szkole. Dobrym pomysłem może być zorganizowanie otwartych spotkań prezentujących pomysł.
 3. Konsultowanie.
  Jeśli konsultacja dotyczy konkretnych zapisów, np. progów ocen (zaliczenie od 30, 40 czy 50%) to dobrym narzędziem zebrania opinii mogą być ankiety stacjonarne lub internetowe, w których uczniowie zaznaczają najbardziej dla nich optymalne opcje.
  Jeśli konsultacji poddawany jest cały dokument również pierwsze komentarze i opinie można zbierać przez internet. Następnie warto zorganizować spotkanie lub debatę, podczas której osoby zainteresowane mogłyby się wypowiedzieć. Ważne, żeby w spotkaniu brali udział przedstawiciele dyrekcji i nauczyciele a opinie i wnioski ze spotkania były zbierane w formie pisemnej.
 4. Zebranie i przekazanie wniosków z konsultacji
  Grupa przygotowująca konsultację powinna zebrać wszystkie głosy/wnioski/pomysły na zmiany i przedstawić je w spójnej formie dyrekcji i radzie pedagogicznej.
  Jeśli konsultacje służyły poszukiwaniu nowych rozwiązań dobrze przygotować propozycję nowych zapisów i w takiej formie przedstawić nauczycielom, spotkać się z nimi i przedstawić argumenty.
 5. Promocja – czyli informowanie po raz kolejny.
  Warto rozpowszechnić wśród uczniów informacje o tym, jakie były najważniejsze wnioski z konsultacji, jakie propozycje zostały wypracowane i przedstawione dyrekcji.
 6. Decyzja decydentów.
  Po otrzymaniu wniosków z konsultacji dyrekcja i rada pedagogiczna powinna podjąć decyzję czy i które z przedstawionych wniosków i propozycji z konsultacji zostaną wprowadzone w życie. W przypadku odrzucenia istotne jest podanie argumentów dlaczego tak się stało.
 7. Informowanie po raz ostatni.
  Na samym końcu konieczne jest przekazanie uczniom informacji o tym, jaka decyzja została podjęta przez dyrekcję wraz z argumentacją w przypadku odrzucenia uczniowskich sugestii.

Opracował Michał Tragarz