Jak motywować uczniów do działania?

Jedną z trudności najczęściej pojawiających się podczas realizacji projektów jest spadająca motywacja uczniów. Gdy praca okazuje się trudniejsza niż się początkowo wydawało, pojawiają się pierwsze niepowodzenia, konieczne stają się zmiany wcześniej zaplanowanych działań – wiele osób może stracić chęć do pracy.

Takim sytuacjom opiekun może zapobiegać, dbając o to, żeby grupa nie wzięła na siebie zbyt wiele zadań do wykonania, lub żeby nie były to zadania przekraczające jej możliwości. Dzięki temu uniknie się rozczarowania i utraty przez uczniów chęci do podejmowania jakichkolwiek działań.

Cykl trwania projektu

Spadek motywacji jest naturalnym etapem w realizacji każdego większego projektu – ma on związek z cyklem trwania projektu.

Jak widać na wykresie, na początkowym etapie działania realizatorzy są pełni entuzjazmu – dostrzegają dobre strony swojego pomysłu i chcą działać. Jednak zawsze pojawiają się trudności, podczas gdy jeszcze nie widać rezultatów – to najtrudniejszy moment w projekcie. Jeśli górę weźmie zwątpienie i zniechęcenie, bardzo łatwo jest porzucić projekt w połowie. Dlatego na tym etapie bardzo ważna jest rola opiekuna – rozmowy z grupą na temat niepowodzeń, wspólne szukanie rozwiązań, wsparcie w modyfikowaniu wcześniej przyjętych planów, a także wskazywanie tego, co już udało się zrobić, dlaczego dalsza praca nad tym projektem ma sens, definiowanie osiągniętych sukcesów.

Co jeszcze opiekun może robić, żeby wzmacniać motywację pracujących z nim osób?

  • Doceniaj! Zarówno w trakcie realizacji projektu, jak i po jego zakończeniu ważne jest dzielenie się swoim uśmiechem i entuzjazmem. Warto podkreślać każdy, nawet drobny osiągnięty przez grupę sukces. Należy pamiętać, żeby wszyscy w grupie czuli, że ich aktywność przyczyniła się do sukcesu.
  • Promuj osiągnięcia grupy. Gdzie się da opowiadaj o sukcesie grupy, chwal na forum szkoły, przed radą pedagogiczną, dyrekcją. Na podsumowanie projektu zaproś lokalną prasę, zadbaj, żeby relacje ukazały się na lokalnych stronach internetowych.
  • Rozmawiaj z uczniami i uczennicami o osobistych korzyściach, jakie mogą odnieść z aktywności w samorządzie uczniowskim – o tym, jakie zdobywają nowe umiejętności, wiedzę i znajomości, oraz co z tego może być przydatne w innych aspektach życia.
  • Pozwól uczniom uczyć się na własnych błędach. Nawet jeśli widzisz, że nie wszystko robią idealnie, pozwalaj im samodzielnie dochodzić do takich wniosków.
  • Dbaj o to, żeby grupa mogła realizować własne, a nie narzucone z góry pomysły. ¼¼Unikaj zbędnej biurokracji, wszelkie formalności ograniczaj do minimum.
  • Rozmawiaj z uczniami o ich obawach. Próbujcie wspólnie znaleźć rozwiązania różnych problemów, szukajcie pomysłów na radzenie sobie z trudnościami.
  • Świętuj z uczniami ich sukcesy. Po każdym zakończonym działaniu, nawet niewielkim, warto choćby symbolicznie podzielić się radością.

Zadanie praktyczne - motywacja uczniów:

Na samym początku poproś uczniów, żeby zastanowili się jaka jest ich motywacja do pracy w samorządzie uczniowskim – dlaczego chcą się zaangażować w pracę w SU?. Zapiszcie wnioski i wracajcie do nich zawsze wtedy, kiedy pojawi się kryzys. W takiej sytuacji możesz zachęcić uczniów do wspólnego poszukiwania odpowiedzi na pytania: dlaczego już nie czerpiecie satysfakcji ze swojej pracy? czego potrzebujecie, by tę satysfakcję odzyskać?

Może komuś znudziło się ciągłe projektowanie plakatów promujących różne akcje? Być może ktoś inny podjął się zadania, z którym sobie nie radzi i ma trudność z poproszeniem o pomoc? Kogoś nie satysfakcjonuje efekt swojej pracy? Spadek motywacji to naturalne zjawisko. Warto, żeby cała grupa była świadoma, że prędzej czy później do niego dojdzie. Jeszcze na początku zastanówcie się wspólnie, co zrobicie gdy i w waszej grupie do tego dojdzie.

Icons made by Payungkead from www.flaticon.com