Finansowanie samorządu uczniowskiego

Fundusze na działalność SU to temat nurtujący wielu uczniów działających w samorządach szkolnych. Pytacie nie tylko o to, jak pozyskiwać fundusze, skąd brać środki na działania, ale także o to, czy uczniowie mogą takie środki gromadzić i samodzielnie nimi dysponować.

 


fot. Magdalena Golba

Zwróciliśmy się z tym pytaniem do Ministerstwa Edukacji Narodowej i nareszcie otrzymaliśmy odpowiedź. Środki finansowe na swoją działalność gromadzić mogą jedynie samorządy w szkołach dla dorosłych. W szkołach dla młodzieży uczniowie działać mogą tylko w porozumieniu z dyrekcją szkoły bądź radą rodziców.

W szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych dla dzieci i młodzieży nie przewiduje się gromadzenia funduszy przez samorząd uczniowski. Fundusze może gromadzić rada rodziców. Regulamin rady rodziców powinien regulować ogólne kierunki wydatkowania gromadzonych środków, w tym na potrzeby samorządu uczniowskiego.” – odpowiadają pracownicy Ministerstwa.

Pozostałe możliwości  zbierania przez samorząd uczniowski środków finansowych:

  • zbiórki publiczne – mogą być prowadzone w szkołach (wśród uczniów) bez konieczności zgłaszania do innych organów. Dotyczy to zbierania pieniędzy na z góry określony cel np. charytatywny. Konieczna jest jedynie zgoda władz szkolnych. Na podstawie: Ustawa z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych;
     
  • spółdzielnia uczniowska – założenie spółdzielni uczniowskiej pozwala uczniom w niej zrzeszonym na swobodne prowadzenie działalności gospodarczej wewnątrz szkoły. Szerzej o spółdzielniach uczniowskich przeczytasz w materiale ich dotyczącym;
     
  • konto rady rodziców – wymaga działania w porozumieniu z radą, wszelkie środki zebrane przez samorząd mogą być gromadzone i wydawane z konta rady rodziców;
     
  • stowarzyszenia przyszkolne – założenie takiego stowarzyszenia jest dobrym pomysłem, jeśli samorząd zamierza ubiegać się o środki od zewnętrznych grantodawców.
Icons made by Smashicons from www.flaticon.com