Informacje

                     

Projekt realizowany w ramach Programu „Młoda Warszawa. Miasto z klimatem dla młodych 2016-2020.

Zapraszamy do udziału w intensywnym wsparciu dla szkół w projekcie “Samorządy mają moc”! 

Proponujemy Wam kompleksowe i intensywne wsparcie dla Waszej szkoły - dzięki warsztatom, pomocy mentora będziecie mogli wprowadzić w Waszej społeczności szkolnej zmiany w wybranych przez siebie obszarach samorządności uczniowskiej.

Projekt realizują Fundacja Civis Polonus i Centrum Edukacji Obywatelskiej. Obecnie realizujemy drugą edycję projektu w roku szkolnym 2019/2020.

 

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W PROJEKCIE: 

 • wzmocnienie wpływu uczniów i uczennic na życie szkoły; 

 • organizacja prawdziwych wyborów do Samorządu Uczniowskiego; 

 • zaangażowanie społeczności szkolnej w działanie Samorządu Uczniowskiego; 

 • podniesienie jakości procesu przygotowywania i uchwalania regulaminu Samorządu Uczniowskiego;

 • wzmocnienia współpracy rodziców i uczniów oraz ich organów przedstawicielskich;

 • podniesienie kompetencji opiekunów samorządów uczniowskich.

 

DZIAŁANIA W RAMACH INTENSYWNEGO WSPARCIA:

 1. Wstępna analiza uspołecznienia szkoły

 • nauczyciel otrzyma przygotowane przez CEO narzędzie do wstępnej diagnozy uspołecznienia szkoły. Narzędzie będzie miało formę kwestionariusza samooceny; 

 • identyfikacja obszarów funkcjonowania samorządów wymagających poprawy wykonana przez zespół zgłoszony do projektu; 

 • omówienie i wstępne wybranie obszarów wymagających poprawy przez zespół; 

 
 1. Warsztaty wprowadzające

 • 5-godzinne warsztaty dla nauczyciela i trójki uczniów z każdej szkoły (pierwsza połowa listopada); 

 • przedstawienie celów i przebiegu wsparcia;

 • zapoznanie uczestników z ideą samorządności uczniowskiej oraz warszawskimi standardami działania samorządów uczniowskich;

 • zapoznanie z metodą pracy design thinking – jak będzie wyglądała praca na dalszych etapach projektu;

 • omówienie wstępnej analizy uspołecznienia szkół, określenie przez zespoły szkolne 3 obszarów, które ich zdaniem wymagają dalszej pracy – w tym min. 1 obszar, który wymaga przeprowadzenia działania o charakterze projektowym; 

 • po warsztacie zespoły otrzymają zadanie do wykonania – pogłębioną analizę uspołecznienia szkoły pod kątem potrzeb, zainteresowań i sytuacji odbiorców przyszłych działań projektowych. 

 
 1. Mentoring i design thinking w szkołach.

 • indywidualna praca pod kierunkiem mentorki/a, konsultacje planu uspołecznienia wypracowanego przez zespoły szkolne, wspieranie zespołów w przypadku trudności oraz moderowanie komunikacji pomiędzy przedstawicielami poszczególnych grup zaangażowanych w projekt; 

 • warsztat design thinking po szkoleniu wprowadzającym (4-5 godzin, podczas którego wypracowane zostaną pomysły na dalsze działania (plan uspołecznienia szkoły) – odnoszące się do 3 obszarów zidentyfikowanych na etapie wstępnej analizy;

 • do 15.01 zespoły będą musiały przedstawić mentorowi do akceptacji indywidualny plan uspołecznienia szkoły w odniesieniu do 3 wybranych obszarów, z uwzględnieniem pomysłów wypracowanych na warsztacie;

 • spotkanie z przedstawicielami wszystkich grup szkolnych;

 • zakończenie zaplanowanych działań do 15 maja 2020;

 • przesłanie relacji z przebiegu zrealizowanych działań w szkołach do 30 maja 2020;

 • udział szkół objętych intensywnym wsparciem w wydarzeniu kończącym projekt "Samorządy mają moc" w czerwcu 2020 roku. Podzielcie się z nami tym, co się Wam udało!

 

KTO MOŻE SIĘ ZGŁOSIĆ I JAK?

Rekrutacja zakończona

Zapraszamy wszystkie warszawskie szkoły podstawowe i ponadpodstawowe (licea, technika, szkoły branżowe). Do udziału w projekcie szkołę zgłasza dyrekcja lub nauczyciel/nauczycielka (za zgodą dyrekcji) przez formularz rekrutacyjny dostępny na stronie: https://bit.ly/2m5zBW5  do 27.10.2019 r. (rekrutacja przedłużona). Szkoła może zgłosić do ścieżki nauczyciela prowadzącego oraz pomocniczego, a także trójkę uczniów (w tym co najmniej jedna uczennica i jeden uczeń). Zasadą udziału w projekcie będzie stałość zespołu projektowego podczas szkoleń.

Liczba miejsc jest ograniczona. Szkoły biorące udział w edycji 2018/2019 nie mogą przystąpić do tegorocznej edycji. 

 

Link do regulaminu projektu: https://bit.ly/2lIQoyD

 

KONTAKT:

Koordynatorka intensywnego wsparcia CEO: Anna Wuls, tel. 667 257 547, anna.wuls@ceo.org.pl

 

INFORMACJE O ORGANIZATORACH

Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej to niezależna instytucja edukacyjna, działająca od 1994 roku. Upowszechniamy wiedzę, umiejętności i postawy kluczowe dla społeczeństwa obywatelskiego. Wprowadzamy do szkół programy, które pozwalają nauczycielkom i nauczycielom lepiej i skuteczniej uczyć, a młodym ludziom pomagają zrozumieć świat, rozwijają krytyczne myślenie, dają wiarę we własne możliwości, zachęcają do angażowania się w życie publiczne i działania na rzecz innych. Więcej na: ceo.org.pl

Fundacja Civis Polonus działa od 2004 roku. Naszą misją jest zwiększanie wpływu młodych ludzi na sprawy publiczne. Posiadamy doświadczenie w tworzeniu i wdrażaniu projektów na rzecz partycypacji obywatelskiej młodych ludzi w instytucjach publicznych oraz w samorządności uczniowskiej. Integrujemy ludzi zainteresowanych partycypacją obywatelską młodzieży i młodzieżowymi radami tworząc okazje do spotkań i wymiany doświadczeń podczas konferencji, seminariów, w czasie których spotkało się ponad 500 przedstawicieli władz lokalnych, organizacji pozarządowych, nauczycieli, aktywistów społecznych oraz młodych ludzi.
Więcej na: civispolonus.org.pl 

 

Honorowy patronat nad projektem objęła Młodzieżowa Rada m.st. Warszawy.