Zostań Szkołą Demokracji!

Zapraszamy do drugiej edycji ogólnopolskiego programu "Szkoła Demokracji", którego celem jest zwiększenie udziału uczniów i uczennic w życiu szkoły oraz wzmocnienie samorządności uczniowskiej. 

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROGRAMU. 

W ramach programu wspieramy merytorycznie szkoły, które chcą poprawić swoje funkcjonowanie w tym obszarze i przyznajemy certyfikat, aby promować dobre praktyki szkolnej demokracji. 

 
 

Bazując na 9 latach pracy z liderami i liderkami oraz opiekunami i opiekunkami samorządów uczniowskich oraz współpracy z kilkunastoma organizacjami w ramach Koalicji na rzecz Samorządów Uczniowskich, wypracowaliśmy zestaw kryteriów, które są kluczowe do istnienia w szkole dobrych warunków do rozwoju samorządności i partycypacji uczniowskiej, a także kształtowania postawy obywatelskiej uczniów i uczennic. 

Kryteria zawierają się w 7 obszarach. Zgłaszając się do programu szkoła deklaruje wolę wprowadzania zmian, prowadzących do osiągnięcia poniższych kryteriów. Certyfikat otrzymają szkoły, które udokumentują, że kryteria zostały spełnione.

Korzyści z wzięcia udziału w programie:

 • weryfikacja, jak funkcjonuje samorząd uczniowski i jak otwarta na działania młodzieży jest Twoja szkoła;
 • stworzenie szkoły bardziej przyjaznej dla aktywności uczniów i uczennic;
 • skuteczne wprowadzenie standardów demokratycznych w szkole;
 • możliwość rozwijania w uczniach i uczennicach postawę obywatelską, uczenia ich współdecydowania i dbania o swoje najbliższe otoczenie – teraz i w przyszłości; 
 • zwiększenie wiedzy i umiejętności w zakresie wspierania działań samorządu uczniowskiego;
 • po spełnieniu wszystkich kryteriów, szkoła uzyska certyfikat "Szkoła Demokracji" potwierdzający wysoki standard szkolnej demokracji.

Zadania zespołu szkolnego:

 • wzięcie udziału w Webinarium informacyjnym (co najmniej jedna osoba z zespołu);
 • przeprowadzenie diagnozy szkolnej; 
 • zaplonowanie działań; 
 • realizacja działań;
 • opublikowanie relacji z każdego obszaru oraz diagnozy na platformie www.szkolademokracji.ceo.org.pl;
 • kontakt z mentorem/mentorką;
 • kontakt z organizatorami programu. 

Każda szkoła otrzyma:

 • materiały merytoryczne dotyczące przeprowadzenia diagnozy szkolnej; 
 • materiały merytoryczne dotyczące każdego obszaru składające się z opisu obszaru, dobrych; praktyk, kryteriów, wskazówek co można zrobić aby spełnić kryteria, wskazówek dla nauczycieli, nauczycielek oraz uczniów i uczennic;
 • wsparcie mentora/mentorki: 
  • możliwość konsultacji pomysłów; 
  • do relacji z każdego obszaru mentor/mentorka udzieli informację zwrotną z informacjami: czy szkoła spełnia kryteria oraz wskazówkami jak dalej rozwijać funkcjonowanie szkoły w danym obszarze;
 • dostęp do platformy łącząca szkoły demokracji. 

Przystąpienie do programu

Do programu może zgłosić się każda szkoła, jednak materiały merytoryczne zostały przygotowane z myślą o szkołach ponadpodstawowych. Do udziału w programie konieczna jest zgoda dyrekcji szkoły, która powinna zostać skonsultowana z radą pedagogiczną i samorządem uczniowskim, ponieważ działania będą dotyczyć całej społeczności szkolnej. 

Do programu szkołę zgłasza nauczyciel/nauczycielka po przez wypełnienie formularza rejestracyjnego na platformie www.szkolademokracji.ceo.org.pl . Nauczyciel/nauczycielka zgłasza swój udział w programie oraz  2-8 uczniów/uczennic. 

Udział w programie jest płatny w wysokości 125 zł, opłata jest jednorazowa. Po wysłaniu formularza zgłoszeniowego na adres mailowy nauczyciela/nauczycielki oraz szkoły zostanie wysłana faktura.

Limit szkół w programie wynosi 150. 

Terminarz programu:

 • do 4 października 2016 r. –  rejestracja na platformie internetowej www.szkolademokracji.ceo.org.pl
 • 5 października 2016 r. godz. 17.30 i 10 października 2016 r. godz.17.20 – webinarium (seminarium online) dla zespołów szkolnych (obowiązkowy udział min. 1 osoby ze szkoły w jednym webinarium).
 • Do 30 października 2016 – termin umieszczenia relacji z diagnozy szkoły na platformie www.szkolademokracji.ceo.org.pl
 • Do  20 listopada 2016 r. – termin umieszczenia na platformie relacji z min. jednego obszaru certyfikatu 
 • Do 15 stycznia 2017 r. – termin umieszczenia relacji z min. trzech obszarów certyfikatu
 • Do 5 marca 2017 r. – ostateczny termin umieszczenia kompletu relacji z wszystkich obszarów na platformie 
 • Do 2 kwietnia 2017 r. - ostateczny termin na wprowadzanie zmian i uzupełnianie relacji na platformie
 • 12 kwietnia 2017 r. – ostateczne informacje zwrotne do zespołów szkolnych o przyznaniu lub nieprzyznaniu certyfikatu „Szkoła Demokracji” w edycji 2016/2017

Opisy obszarów ceryfikatu "Szkoła Demokracji"

WYBORY REPREZENTACJI

W szkole odbywają się wybory zgodne z demokratycznymi zasadami (powszechne, równe, bezpośrednie, w tajnym głosowaniu), wszyscy uczniowie i uczennice mają czynne i bierne prawa wyborcze.

Uczniowie i uczennice znają swoich kandydatów , kandydatki i ich programy.

KOMUNIKACJA I MEDIA

Uczniowie i uczennice mogą inicjować powstawanie i prowadzić szkolne media, istnieje min. jeden środek przekazu dla społeczności uczniowskiej. Władze SU i dyrekcja dbają o to, żeby wszyscy mogli łatwo się z nimi komunikować. 

DZIAŁANIA UCZNIÓW

Władze SU są niezależne oraz samodzielne w planowaniu i realizacji swoich przedsięwzięć, przynajmniej raz w trakcie kadencji zbierają informacje o potrzebach
i pomysłach uczniów i uczennic, uwzględniają je w planowaniu swoich działań. Uczniowie i uczennice mogą liczyć na pomoc władz SU i szkoły w realizacji swoich pomysłów.

PODEJMOWANIE DECYZJI

Istotne decyzje dotyczące uczniów i uczennic są podejmowane w drodze konsultacji
lub współdecydowania. Ważne dokumenty szkolne są konsultowane z reprezentantami SU. Przedstawiciele uczniów, nauczycieli i rodziców spotykają się regularnie.

UCZENIE SIĘ I NAUCZANIE

Kryteria oceniania są znane i rozumiane przez uczniów. Wewnątrzszkolny system oceniania został poddany konsultacjom z uczniami i uczennicami. Nauczyciele
i nauczycielki włączają uczniów i uczennice w proces oceniania i udzielania informacji zwrotnej.

OTWARTA SZKOŁA

Szkoła zapewnia uczniom i uczennicom możliwość wyznawania różnorodnych wartości
i poglądów oraz obrony naruszanych praw. Szkoła jest również otwarta na działania społeczności lokalnej i umożliwia korzystanie ze swoich zasobów.

ZASOBY I KWESTIE FORMALNE

Władze SU mają możliwość korzystania ze środków finansowych oraz zasobów rzeczowych szkoły lub rady rodziców na jasnych i określonych zasadach. Istnieje uchwalony przez uczniów regulamin SU, zawierający zapisy zgodne z ustawą
o systemie oświaty.

 
 
 
 
Program krok po kroku
 
 
Przed udziałem zapoznaj się w regulaminem programu. 
 
Kontakt
Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania! Napisz do nas: szkolademokracji@ceo.org.pl.
Lub zadzwoń: Michał Tragarz lub Karolina Kochlewska (22) 825 05 50 wew. 114
 
 

Program jest realizowany pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej.