Samorządna Gruzja debatuje i działa!

Jesień tego roku, dla 16 szkół Gruzji minęła pod hasłem współdecydowania i szkolnej partycypacji. I choć wdrażanie hasła w życie to proces trudny i długotrwały to jednak wszystkie zespoły szkolne podjęły ten trud, który powoli przynosi ciekawe rezultaty i dużo satysfakcji. 

 
Na czym polegał projekt?
 
Do udziału w projekcie zostało zakwalifikowanych 16 szkół z 4 regionów Gruzji. W każdej ze szkół udział brał zespół złożony z 2 nauczycieli i grupy 6-12 uczniów, którzy mieli za zadanie przygotować i przeprowadzić szkolną debatę na istotny dla uczniów temat. Celem debaty miało być znalezienie pomysłów na rozwiązania i wspólne podjęcie przez uczniów i nauczycieli decyzji w tym zakresie.
Każda szkoła pracowała pod opieką pary tutorów, wcześniej przygotowanych do pełnienia swojej roli podczas tygodniowych warsztatów w Polsce (patrz tutaj). W dwudniowym szkoleniu poprowadzonym przez trenerów CEO wzięli również udział nauczyciele.
Całość projektu zakończyła konferencja podsumowująca.
 
 
Przebieg projektu
 
Początkowo, w każdej szkole przeprowadzony został cykl 2 warsztatów, prowadzonych przez parę tutorów. Warsztaty przygotowywały młodzież do podjęcia wysiłku zmiany szkoły – uczyły jak rozmawiać z nauczycielami, czy dyrekcją, jak formułować argumenty, jak diagnozować problemy i jak szukać rozwiązań. Istotnym elementem było wspólne, szczegółowe planowanie działań w szkole. 
 
Po pierwszym warsztacie młodzież z zespołu projektowego przeprowadziła w swojej szkole diagnozę problemów – uczniowie różnymi metodami (ankietowanie, puszka pomysłów, ściana idei, wypytywanie w klasach) starali się dowiedzieć od swoich kolegów oraz od nauczycieli, jakie są najważniejsze problemy w szkole. Następnie uczniowie w zespole projektowym analizowali, które problemy są realne do zmiany, a które z przyczyn obiektywnych (głównie finansowych) trzeba pozostawić bez odpowiedzi. Stan większości szkół uczestniczących w projekcie powodował, że większość zdiagnozowanych problemów dotyczyła kwestii infrastrukturalnych co związane jest z niskim dofinansowaniem i kiepskim stanem budynków szkół wiejskich w Gruzji. 
Po wyborze problemu, którym wszyscy chcą się zająć w szkole zespół projektowy przygotowywał debatę, która miała zgromadzić różnych członków społeczności szkolnej albo społeczności całej miejscowości. Debata była okazją do podjęcia szerszej dyskusji nt. określonego problemu, a w finale miała przynieść nowe pomysły do rozwiązania problemu. Wśród poruszanych tematów były takie kwestie jak:
  • Czystość na szkolnych korytarzach i na terenie przyszkolnym (w tym: brak koszów na śmiecie)
  • Czystość i higiena w szkolnych toaletach 
  • Bezpieczeństwo wokół szkoły – brak sygnalizacji lub przejścia dla pieszych przy budynku szkoły
  • Wyposażenie biblioteki
  • Wyposażenie i wygląd sali gimnastycznej