Rekrutacja do projektu "Pozarządownik szkolny 2.0"

Projekt, który trwa dwie godziny!

Rekrutacja do drugiej edycji Pozarządownika szkolnego

Chciałbyś urozmaicić prowadzone przez Ciebie lekcje, a przy okazji zainteresować uczniów i uczennice działalnością organizacji pozarządowych? Przydałyby Ci się kreatywne materiały oraz zaangażowanie w poprowadzenie lekcji eksperta z zewnątrz? Skorzystaj z bezpłatnego udziału w programie Pozarządownik Szkolny, który ma na celu rozwijanie wiedzy o III sektorze wśród uczniów warszawskich szkół ponadpodstawowych. Projekt może być realizowany w ramach lekcji WOSu.

Jaki jest przebieg programu?

Program w szkole obejmuje 3 kroki, które w całości prowadzi trener w trakcie dwóch godzin lekcyjnych:

 1. Lekcja wstępna
 2. Rozgrywka gry karcianej Gra w zmianę
 3. Lekcja uzupełniająca wiedzę o III sektorze

 Jakie są korzyści z udziału w programie?

Ważnym atutem udziału w szkoleniu jest dostęp do atrakcyjnych narzędzi do wykorzystania po zakończeniu projektu. Każda szkoła uczestnicząca w projekcie otrzymuje:

 • 6 egzemplarzy gry karcianej
 • Scenariusze lekcji wstępnej oraz uzupełniającej

Nauczyciele otrzymują imienne zaświadczenia, natomiast szkoła otrzymuje honorową tabliczkę o realizacji projektu w swojej szkole.

Czego uczą się uczniowie podczas programu?

W ramach podstawowej ścieżki projektu uczniowie:

 • dowiadują się, czym są organizacje pozarządowe i jaka jest ich specyfika, czym się zajmują, jak działają, czym się różnią;  
 • rozwijają kluczowe kompetencje - umiejętności komunikacji, argumentacji, pracy w grupie;
 • dowiadują się, w jaki sposób sami mogą się zaangażować w działania organizacji;

Nadrzędnym celem projektu jest rozwijanie wrażliwości i zaangażowania społecznego i obywatelskiego uczniów, aby w większym stopniu uczestniczyli oni w życiu swojej szkoły i społeczności lokalnej.

Jakie są obowiązki nauczyciela koordynującego w ramach programu?

Program jest tak zaprojektowany, aby nie stanowił dużego obciążenia czasowego dla nauczycieli. Całość działań prowadzi trener z ramienia Organizatorów. Zadania przewidziane dla nauczyciela w ramach projektu to: 

 1. Obecność podczas działań prowadzonych w klasie przez trenera (mogą być różni nauczyciele na każdej godzinie lekcyjnej);
 2. Wypełnienie oświadczenia o liczbie  uczniów biorących udział w projekcie.
 3. Udział w dwugodzinnym szkoleniu z przeprowadzenia rozgrywki gry oraz lekcji wstępnej i uzupełniającej.

 Jaki jest związek programu z podstawą programową?

Tematyka projektu w największym stopniu wpisuje się w zakres podstawy programowej z wiedzy o społeczeństwie:

 • określenie, jakie są cele i formy działań organizacji pozarządowych aktywnych w społeczności lokalnej i regionie; wykazuje, że działalność tego typu prowadzi do realizacji różnorodnych potrzeb.
 • charakterystyka głównych kierunków aktywności organizacji pozarządowych w Polsce;
 • przedstawienie rodzajów i przykładów organizacji pozarządowych, w tym ochrony praw człowieka;
 • porównanie statusu prawnego stowarzyszeń i fundacji; przedstawienie trybu rejestracji tych organizacji; określenie zakresu niezbędnych uregulowań w statucie stowarzyszenia; 
 • przygotowanie i zachęcanie do podejmowania działań na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego, w tym do angażowania się w wolontariat;
 • wyjaśnienie idei wolontariatu i przedstawienie form działalności wolontariuszy.

Kto może się zgłosić i jak?

 • Zapraszamy wszystkie warszawskie szkoły ponadpodstawowe (liceum, technikum, szkoła branżowa). Program może być realizowany w ramach dowolnych zajęć, czy godziny wychowawczej, zajęć dodatkowych.
 • Z uwagi na kwestie organizacyjne, rekomendujemy, aby to była cała klasa z nauczycielem. Istnieje możliwość zgłoszenia do projektu kilku klas i nauczycieli z jednej szkoły.
 • Do udziału w projekcie szkołę zgłasza dyrekcja lub nauczyciel/nauczycielka (za zgodą dyrekcji) przez formularz rekrutacyjny dostępny na stronie: https://bit.ly/2Na8l3o
 • Projekt trwa przez cały rok szkolny 2019/2020, a jego realizacja przez szkołę trwa jedynie 2 godziny lekcyjne.
 • Nabór na podstawową ścieżkę programu jest ciągły, na zgłoszenia czekamy do 15 maja 2020–zapraszamy do udziału.

Organizatorami programu są ponownie: Fundacja Pole Dialogu i Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Kontakt 

Agnieszka Pędzich

Koordynatorka projektu Pozarządownik szkolny z ramienia Fundacji Pole Dialogu
a.pedzich@poledialogu.org.pl
tel.: 517 377 841

Anna Wuls

Koordynatorka projektu Pozarządownik szkolny z ramienia Centrum Edukacji Obywatelskiej
anna.wuls@ceo.org.pl
tel. (22) 622 32 39 wew. 219